Connected for Forests

The project addresses the loss of biodiversity in Slovenian forests as a result of climate change and the exploitation of forests for economic gain. Biodiversity is key to the normal functioning of forest ecosystems. If the delicate balances within them are upset (due to climate change), the forest can no longer fulfil its primary function. Only biodiverse ecosystems can provide benefits to society – water and air filtration, carbon storage, soil retention, raw materials and social functions such as relaxation and recreation. One effective way to conserve biodiversity is to create protected areas or forest reserves. Forest reserves are [več ...]

29. 5. 2024|

My Resistance, My Democracy

In 2023 and 2024, the project will organise several workshops and conferences for young people, develop a youth manifesto, participate in youth activities and two international meetings where young people will learn about creative methods of political participation and advocacy processes. There will be several meetings with decision-makers and round tables, with a particular focus on young people who are not represented in power structures and whose voices are all too often ignored. We will look at youth activities through the historical prism of youth movements. Project Partners: Südwind (Austria), WeWorld (Italy), BRF – Buy responsibly foundation (Poland), Polis [več ...]

29. 5. 2024|

My Youth Revolution

In 2023 and 2024, the project will organise several workshops and conferences for young people, create a youth manifesto and participate in international youth conferences in Vienna and Bologna, and hold several meetings with decision-makers, round tables, with a special focus on young people who are not represented in power structures and whose voices are all too often ignored. Young people will summarise their demands and aspirations in a youth manifesto to be presented to the European Parliament.Project Partners:Sudwind (Austria), WeWorld (Italy), BRF (Poland)Project website:https://euwes.door.hr/Project duration:December 2022 – November 2024The project is funded by the European Union. The views and [več ...]

29. 5. 2024|

LIFE Together for 1.5

The project aims to align the EU’s climate and energy commitments and actions with the Paris Agreement’s objective of limiting global warming to 1.5° C above pre-industrial levels. The project builds on the opportunities provided by the revision of climate and energy policies (finalisation of the Fit for 55 legislative package, revision of the National Energy and Climate Plans, and revision of the national long-term strategies) during the project period (September 2022 - August 2025) and the improvement of public acceptance of more ambitious and inclusive climate action.Project Partners:Climate Action Network Europe (CAN Europe), Centre for Transport and Energy (CDE), [več ...]

29. 5. 2024|

EUWES

Women are under-represented in decision-making, especially in areas considered more technical, such as energy. They are also under-represented in the senior management structures of energy companies. The EUWES project addresses the issue of women’s under-representation in management and leadership positions in the corporate sector of energy companies. The project’s multi-level analysis and mapping of national policies and strategies will help us to identify the main barriers for women working in the energy sector. Policy recommendations will be developed and awareness-raising activities will be carried out with decision makers, energy company management and higher education institutions.Project Partners:Society For Sustainable Development Design [več ...]

29. 5. 2024|

Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0

Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0 nadgrajuje cilje projekta POZ 2017–2019 in POZ 2.0 ter nadaljuje z aktivnostmi za ozaveščanje mladih o področjih okolja in zdravja, za razumevanje povezave med tema dvema področjema in aktivno participacijo v projektnih aktivnostih. Projekt financira Ministrstvo za zdravje RS v okviru programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025.  Do leta 2025 namerava POZ 3.0 okrepiti delovanje na področju neformalnega izobraževanja med otroki in mladimi ter spodbujati njihovo aktivno participacijo na področju reševanja problematik s področja okolja in zdravja. S tem želimo smiselno nagovarjati različna področja okolja-zdravja, kot so prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka [več ...]

5. 4. 2024|

Corporate accountability for human rights and the environment in Europe

The project aims to advocate for sustainable legislation and foster a culture of economic fairness in Slovenia. Our primary objective for 2024 is the transposition of the CSDDD legislation, a crucial step towards achieving a more sustainable and equitable economy. As active members of the economic justice steering group, we participate in regular meetings with ECCJ Working Groups and other coalitions. With the support of funding, we can intensify our efforts both nationally and internationally, advocating for ambitious legislation and shaping the discourse on economic justice. By partnering with Delavska svetovalnica, we can highlight cases of corporate abuse and [več ...]

14. 3. 2024|

Life COMET

Life COMET will catalyze the mapping and capacity building of community energy stakeholders across Eastern EU, with the aim of forming community energy coalitions on national levels. The project aims at shaping a future of enhanced community energy: collaborating to build strong national coalitions, elevating community energy to new heights, and enabling empowering frameworks and services for organisational growth and impact in Eastern EU. Focus leads capacity-building activities for key stakeholders in the field of energy communities. We will build national energy community coalitions by identifying, involving and empowering relevant national stakeholders. To better understand the state of the [več ...]

12. 3. 2024|

CEE prevozna revščina 

V prejšnjem projektu na temo prevozne revščine, ki je potekal v obdobju 2022-2023, smo se osredotočili na pregled prevozne revščine v državah srednje, vzhodne in južne Evrope (SI, SK, HU, CRO, RO, BG) ter na mobilizacijo nacionalnih deležnikov na tem področju. Za Slovenijo smo podrobneje preučili vpliv nepredvidljivih političnih in ekonomskih razmer na prevozno revščino. Ekonomska študija je bila dobro sprejeta tako med zainteresiranimi deležniki kot v medijih. Pregled literature in poglobljeni intervjuji so omogočili dober vpogled v ranljive skupine v Sloveniji, ki jih je prizadela prevozna revščina. Ugotovili smo, da se mora Slovenija osredotočiti na izboljšanje storitve javnega [več ...]

15. 1. 2024|

Life COMET

Life COMET je projekt na temo energetskih skupnosti. Z njim nadgrajujemo delo na področju energetskih skupnosti, ki sicer poteka tudi v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Cilj projekta je izvesti celovito analizo stanja na področju energetskih skupnosti v regiji, identificirati in deliti primere dobrih praks ter skozi zagovorniške aktivnosti vplivati na izboljšanje podpornega okolja za energetske skupnosti. V okviru projekta bodo vzpostavljene mreže energetskih skupnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje ključnih deležnikov na področju energetskih skupnosti. Life COMET bo: vzpostavil nacionalne koalicije energetskih skupnosti skozi identifikacijo, vključevanje in opolnomočenje relevantnih nacionalnih deležnikov; analiziral lokalne specifike za boljše razumevanje stanja na [več ...]

22. 11. 2023|

Povezani za gozdove

V projektu “Povezani za gozdove” naslavljamo izgubo biotske pestrosti v slovenskih gozdovih kot posledico podnebnih sprememb in izkoriščanja gozdov za ekonomsko korist. Biotska pestrost je ključna za normalno delovanje gozdnih ekosistemov. V kolikor se ravnovesja (zaradi podnebnih sprememb) znotraj teh porušijo, gozd ne more več opravljati svoje primarne funkcije. Samo biotsko pestri ekosistemi lahko zagotavljajo koristi za družbo - omogočajo filtracijo vode in zraka, skladiščenje ogljika, zadrževanje zemljine, vir surovin in družbene funkcijo, kot je prostor za sprostitev in rekreacijo. Ena izmed učinkovitih možnosti za ohranjanje biotske pestrosti je vzpostavljanje zaščitenih območij oziroma gozdnih rezervatov. Gozdni rezervati so naravni [več ...]

8. 8. 2023|

EUWES: Empowering underrepresented women in the energy sector

Ženske so premalo zastopane v procesu odločanja, zlasti na področjih, ki veljajo za bolj tehnična, kot je energetika; prav tako so premalo zastopane v višjih vodstvenih strukturah energetskih podjetij. Podatki s terena kažejo, da je manj verjetno, da bodo ženske v svojih gospodinjstvih sprejemale odločitve v zvezi z energijo, čeprav preživijo več časa doma in uporabljajo več energetskih storitev. Povečuje se tudi udeležba žensk v neplačani domači sferi, več poročil pa kaže, da so ženske med pandemijo COVID bolj občutile izgubo delovnih mest in dohodka - zlasti tiste, ki so zaposlene v negotovih sektorjih. S projektom EUWES: Empowering underrepresented [več ...]

20. 7. 2023|

INCITE-DEM: Citizens Reinventing Democracy

The challenges of the transforming world test the capacity of our democracies in terms of democratic participation, political trust, and societal consensus. Citizen participation and co-creation processes are critical to support representative democracy processes and improve the quality of political decisions.New Horizon project INCITE-DEM aims at enhancing inclusive participation and civic engagement, while expanding democratic innovation and dynamic feedback mechanisms between citizens and institutional actors in representative democracies. Based on research, the project will experiment with inclusive design processes for democratic innovation in practice, by setting up so called democracy labs in 6 countries. Experiences and research will be translated [več ...]

14. 7. 2023|

INCITE-DEM: Citizens Reinventing Democracy

Izzivi spreminjajočega se sveta preizkušajo zmogljivosti naših demokracij v smislu demokratične udeležbe, političnega zaupanja in družbenega soglasja. Sodelovanje državljanov in procesi soustvarjanja so ključnega pomena za podporo procesov predstavniške demokracije in izboljšanje kakovosti političnih odločitev. Cilj projekta INCITE-DEM je povečati vključujočo udeležbo in državljansko angažiranost ter hkrati razširiti demokratične inovacije in dinamične mehanizme povratnih informacij med državljani in institucionalnimi akterji v predstavniških demokracijah. Projekt bo na podlagi raziskav preizkušal vključujoče oblikovalske procese za demokratične inovacije v praksi, in sicer z vzpostavitvijo tako imenovanih laboratorijev za demokracijo v šestih državah. Izkušnje in raziskave se bodo prenesle v posebne politične smernice in [več ...]

11. 7. 2023|

Premagovanje mobilnostne revščine v dobi zelenega prehoda: pristop raziskav mešanih metod

Kljub temu, da je Evropski parlament prevozno revščino prepoznal kot pereč problem, raziskav na tem področju še vedno primanjkuje in so nezadostne. Da bi odpravili primanjkljaj literature s področja prevozne revščine, je cilj tega projekta združiti raziskave tako z mikro kot tudi makro vidika, kar bo omogočilo bolj celovito razumevanje tega vprašanja. Na mikro ravni lahko preučevanje prevozne revščine omogoči vpogled v življenjske izkušnje posameznikov in gospodinjstev, ki jih to vprašanje najbolj prizadene. To vključuje razumevanje posebnih potreb in izzivov v mobilnosti s katerimi se ljudje soočajo. Na makro ravni pa lahko preučevanje prevozne revščine omogoči vpogled v širše [več ...]

15. 6. 2023|

Biogoriva

Evropski parlament je sprejel revidirano direktivo o obnovljivih virih energije (RED). Zaradi večjega deleža obnovljive energije v ciljih na področju prometa v direktivi RED obstaja bojazen, da bodo države povečale delež biogoriv v prometu. Oblikovalci politik so zaskrbljeni zaradi večjega povpraševanja po obnovljivih virih energije v prometnem sektorju zaradi njegovega nizkega potenciala in velike odvisnosti od uvoza goriv. Biogoriva kot podnebno in energetsko zelo slaba alternativa so še vedno glavni obnovljivih virov energije v slovenskem prometnem sektorju, v prenovljenem Nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu za Slovenijo pa se njihov delež še povečuje. Večina biogoriv, ki se v Sloveniji uporabljajo v mešanicah, [več ...]

15. 6. 2023|

Brez izkoriščanja

V zadnjem desetletju je otroško delo na globalni ravni poraslo za 14 %. Pridelava palmovega olja povzroča kar 1,4 % emisij toplogrednih plinov, palmovo olje pa se nahaja v polovici izdelkov v trgovinah v EU. V tekstilni industriji v pogosto nedostojnih pogojih dela med 40 do 60 milijonov ljudi, med njimi kar 80 % žensk, ki se srečujejo z dodatnimi oblikami diskriminacije. Vse to kljub prostovoljnim zavezam podjetij. Velik del kršitev človekovih pravic, negativni vplivi na okolje in podnebne spremembe se dogajajo v okviru globalnih dobavnih verig izdelkov, ki jih uporabljamo vsakodnevno v EU in torej tudi v Sloveniji. Problem moramo [več ...]

21. 4. 2023|

Odgovornost podjetij za človekove pravice in okolje

V okviru projekta bomo izvajali močno in strateško kampanjo, ki bo v skladu s temeljnimi načeli organizacije Friends of the Earth. Naš pristop bo vključeval dejavno vključevanje v teme ekonomske pravičnosti ter prihajajočo kampanjo o direktivi o skrbnem pregledu na področju človekovih pravic in okolja, znani tudi kot  CS3D (Corporate sustainability due diligence directive) ali direktiva o skrbnem pregledu glede trajnostnosti. Kampanja se začenja v začetku leta 2022, pri čemer bomo tesno sodelovali z drugimi ključnimi deležniki, vključno z Evropsko koalicijo za korporativno pravičnost (ECCJ) in drugimi koalicijami. V letu 2024 se bomo posvetili še spremljajočim zakonodajam, kot je [več ...]

21. 4. 2023|

Moja revolucija 5.0 – sodelovanje

V okviru projekta Moja revolucija 5.0 - sodelovanje se bo v letu 2023 in 2024 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest in sodelovali na mladinskih aktivnostih na Dunaju in v Bolonji, potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo različnih možnosti, ki jih imajo mladi za politično participacijo, od lokalnega do EU nivoja. Vzpostavili [več ...]

27. 2. 2023|

Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji

Projekt Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« bo odgovarjal na vprašanja: »Kaj je mobilnostna revščina?  Kako jo opredelimo? Kakšna je dostopnost prebivalcev RS do različnih ciljnih potovanj? Katere so najbolj ranljive skupine? Kakšni so ukrepi za omilitev mobilnostne revščine?«. Cilji projekta so naslednji: • natančna teoretska opredelitev pojma mobilnostne revščine na podlagi literature in njene implikacije v situaciji v Sloveniji; • analiza ključnih dokumentov in aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti v odnosu do mobilnostne revščine na ravni Slovenije in EU; • določitev metodologije za analizo stanja in identifikacijo mobilnostne revščine v njeni primarni in [več ...]

30. 1. 2023|

Moj upor – moja demokracija

V okviru projekta Moj upor - Moja demokracija se bo v letu 2023 in 2024 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest, sodelovali bodo na mladinskih aktivnostih in na dveh mednarodnih srečanjih, kjer se bodo spoznali s kreativnimi metodami politične participacije ter zagovorniškimi procesi. Potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Na aktivnosti mladih bomo pogledali skozi zgodovinsko prizmo mladinskih gibanj. V pomladnih mesecih 2023 bomo izvedli serijo delavnic na temo upora mladih skozi oči [več ...]

27. 10. 2022|

Imported deforestation

DESCRIPTION and PURPOSE The European institutions are coordinating on the so-called Anti-Deforestation Regulation (Regulation on the import/export of certain product groups related to deforestation and forest degradation). Support for such a law is high, with 8 out of 10 Europeans supporting a ban on deforestation. Under the Regulation, companies importing/exporting and selling products in Europe will be obliged to carry out a mandatory due diligence process. Only raw materials and products for which importers and traders can prove that their production does not cause deforestation will be traded on the EU market. The regulation is currently being negotiated in [več ...]

27. 10. 2022|

Uvožena deforestacija

OPIS in NAMEN Evropske institucije se usklajujejo o t.i. protideforestacijski uredbi (Uredbi o uvozu / izvozu nekaterih skupin proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov). Podpora takšnemu zakonu je visoka, kar 8 od 10 Evropejcev podpira prepoved krčenja gozdov. Po uredbi bodo podjetja, ki uvažajo / izvažajo in prodajajo izdelke v Evropi, imela obvezo izvedbe postopka obvezne dolžne (potrebne) skrbnosti (Due Dilligence). Na trgu EU se bo lahko trgovalo le z surovinami in izdelki, za katere bodo uvozniki in trgovci dokazali, da njihova proizvodnja ne povzroča uničevanja gozdov. Trenutno potekajo tristranska pogajanja (med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom [več ...]

27. 10. 2022|

RENOVERTY

RENOVERTY je LIFE projekt na temo energetske obnove domovanj za ljudi, ki jih pesti energetska revščina. Z njim nadaljujemo svoje, zdaj že več kot desetletje dolgo, delo na področju energetske revščine. Osredotočili se bomo na Zasavje, kjer je izhod iz kopanja in kurjenja premoga pustil številne nezaželene ekonomske in družbene učinke. Tam bomo iskali modele za energetsko obnovo, ki bodo ustrezali različnim tipom domovanj družin, ki jih pesti energetska revščina. RENOVERTY bo spodbujal nadgradnjo stavb z energetsko učinkovitostjo v državah srednje in vzhodne Evrope (CEE)/jugovzhodne Evrope (JVE) ter v državah južne Evrope (SE), tako da bo postavil metodološki in [več ...]

27. 10. 2022|

RENOVERTY

RENOVERTY will foster energy efficiency building upgrades in the Central and Eastern Europe (CEE)/Southeastern Europe (SEE) countries, as well as Southern European countries (SE), by setting the methodological and practical frame to build renovation roadmaps of vulnerable rural districts in a financially viable and socially just manner. The project will design operating single or multi-household roadmaps for rural areas, and a scalable model to ensure the wide geographically replicability and take-up of the roadmaps, at both the CEE/SEE and SE regions and scale it up for the entire EU. Specifically, the project activities aim to deliver tools and resources [več ...]

27. 10. 2022|