LIFE-COMET

LIFE-COMET je projekt na temo energetskih skupnosti. Z njim nadgrajujemo delo na področju energetskih skupnosti, ki sicer poteka tudi v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Cilj projekta je izvesti celovito analizo stanja na področju energetskih skupnosti v regiji, identificirati in deliti primere dobrih praks ter skozi zagovorniške aktivnosti vplivati na izboljšanje podpornega okolja za energetske skupnosti. V okviru projekta bodo vzpostavljene mreže energetskih skupnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje ključnih deležnikov na področju energetskih skupnosti. LIFE-COMET bo: vzpostavil nacionalne koalicije energetskih skupnosti skozi identifikacijo, vključevanje in opolnomočenje relevantnih nacionalnih deležnikov; analiziral lokalne specifike za boljše razumevanje stanja na področju energetskih [več ...]

22. 11. 2023|

Povezani za gozdove

V projektu “Povezani za gozdove” naslavljamo izgubo biotske pestrosti v slovenskih gozdovih kot posledico podnebnih sprememb in izkoriščanja gozdov za ekonomsko korist. Biotska pestrost je ključna za normalno delovanje gozdnih ekosistemov. V kolikor se ravnovesja (zaradi podnebnih sprememb) znotraj teh porušijo, gozd ne more več opravljati svoje primarne funkcije. Samo biotsko pestri ekosistemi lahko zagotavljajo koristi za družbo - omogočajo filtracijo vode in zraka, skladiščenje ogljika, zadrževanje zemljine, vir surovin in družbene funkcijo, kot je prostor za sprostitev in rekreacijo. Ena izmed učinkovitih možnosti za ohranjanje biotske pestrosti je vzpostavljanje zaščitenih območij oziroma gozdnih rezervatov. Gozdni rezervati so naravni [več ...]

8. 8. 2023|

EUWES: Empowering underrepresented women in the energy sector

Ženske so premalo zastopane v procesu odločanja, zlasti na področjih, ki veljajo za bolj tehnična, kot je energetika; prav tako so premalo zastopane v višjih vodstvenih strukturah energetskih podjetij. Podatki s terena kažejo, da je manj verjetno, da bodo ženske v svojih gospodinjstvih sprejemale odločitve v zvezi z energijo, čeprav preživijo več časa doma in uporabljajo več energetskih storitev. Povečuje se tudi udeležba žensk v neplačani domači sferi, več poročil pa kaže, da so ženske med pandemijo COVID bolj občutile izgubo delovnih mest in dohodka - zlasti tiste, ki so zaposlene v negotovih sektorjih. S projektom EUWES: Empowering underrepresented [več ...]

20. 7. 2023|

INCITE-DEM: Citizens Reinventing Democracy

The challenges of the transforming world test the capacity of our democracies in terms of democratic participation, political trust, and societal consensus. Citizen participation and co-creation processes are critical to support representative democracy processes and improve the quality of political decisions. New Horizon project INCITE-DEM aims at enhancing inclusive participation and civic engagement, while expanding democratic innovation and dynamic feedback mechanisms between citizens and institutional actors in representative democracies. Based on research, the project will experiment with inclusive design processes for democratic innovation in practice, by setting up so called democracy labs in 6 countries. Experiences and research will [več ...]

14. 7. 2023|

INCITE-DEM: Citizens Reinventing Democracy

Izzivi spreminjajočega se sveta preizkušajo zmogljivosti naših demokracij v smislu demokratične udeležbe, političnega zaupanja in družbenega soglasja. Sodelovanje državljanov in procesi soustvarjanja so ključnega pomena za podporo procesov predstavniške demokracije in izboljšanje kakovosti političnih odločitev. Cilj projekta INCITE-DEM je povečati vključujočo udeležbo in državljansko angažiranost ter hkrati razširiti demokratične inovacije in dinamične mehanizme povratnih informacij med državljani in institucionalnimi akterji v predstavniških demokracijah. Projekt bo na podlagi raziskav preizkušal vključujoče oblikovalske procese za demokratične inovacije v praksi, in sicer z vzpostavitvijo tako imenovanih laboratorijev za demokracijo v šestih državah. Izkušnje in raziskave se bodo prenesle v posebne politične smernice in [več ...]

11. 7. 2023|

Brez izkoriščanja

V zadnjem desetletju je otroško delo na globalni ravni poraslo za 14 %. Pridelava palmovega olja povzroča kar 1,4 % emisij toplogrednih plinov, palmovo olje pa se nahaja v polovici izdelkov v trgovinah v EU. V tekstilni industriji v pogosto nedostojnih pogojih dela med 40 do 60 milijonov ljudi, med njimi kar 80 % žensk, ki se srečujejo z dodatnimi oblikami diskriminacije. Vse to kljub prostovoljnim zavezam podjetij. Velik del kršitev človekovih pravic, negativni vplivi na okolje in podnebne spremembe se dogajajo v okviru globalnih dobavnih verig izdelkov, ki jih uporabljamo vsakodnevno v EU in torej tudi v Sloveniji. Problem moramo [več ...]

21. 4. 2023|

Odgovornost podjetij za človekove pravice in okolje

V okviru projekta bomo izvajali močno in strateško kampanjo, ki bo v skladu s temeljnimi načeli organizacije Friends of the Earth. Naš pristop bo vključeval dejavno vključevanje v teme ekonomske pravičnosti ter prihajajočo kampanjo o direktivi o skrbnem pregledu na področju človekovih pravic in okolja, znani tudi kot  CS3D (Corporate sustainability due diligence directive) ali direktiva o skrbnem pregledu glede trajnostnosti. Kampanja se začenja v začetku leta 2022, pri čemer bomo tesno sodelovali z drugimi ključnimi deležniki, vključno z Evropsko koalicijo za korporativno pravičnost (ECCJ) in drugimi koalicijami. V okviru zagovorništva za uvedbo močne direktive o skrbnem pregledu glede [več ...]

21. 4. 2023|

Moja revolucija 5.0 – sodelovanje

V okviru projekta Moja revolucija 5.0 - sodelovanje se bo v letu 2023 in 2024 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest in sodelovali na mladinskih aktivnostih na Dunaju in v Bolonji, potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo različnih možnosti, ki jih imajo mladi za politično participacijo, od lokalnega do EU nivoja. Vzpostavili [več ...]

27. 2. 2023|

Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji

Projekt Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« bo odgovarjal na vprašanja: »Kaj je mobilnostna revščina?  Kako jo opredelimo? Kakšna je dostopnost prebivalcev RS do različnih ciljnih potovanj? Katere so najbolj ranljive skupine? Kakšni so ukrepi za omilitev mobilnostne revščine?«. Cilji projekta so naslednji: • natančna teoretska opredelitev pojma mobilnostne revščine na podlagi literature in njene implikacije v situaciji v Sloveniji; • analiza ključnih dokumentov in aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti v odnosu do mobilnostne revščine na ravni Slovenije in EU; • določitev metodologije za analizo stanja in identifikacijo mobilnostne revščine v njeni primarni in [več ...]

30. 1. 2023|

Moj upor – moja demokracija

V okviru projekta Moj upor - Moja demokracija se bo v letu 2023 in 2024 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest, sodelovali bodo na mladinskih aktivnostih in na dveh mednarodnih srečanjih, kjer se bodo spoznali s kreativnimi metodami politične participacije ter zagovorniškimi procesi. Potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Na aktivnosti mladih bomo pogledali skozi zgodovinsko prizmo mladinskih gibanj. V pomladnih mesecih 2023 bomo izvedli serijo delavnic na temo upora mladih skozi oči [več ...]

27. 10. 2022|

Imported deforestation

DESCRIPTION and PURPOSE The European institutions are coordinating on the so-called Anti-Deforestation Regulation (Regulation on the import/export of certain product groups related to deforestation and forest degradation). Support for such a law is high, with 8 out of 10 Europeans supporting a ban on deforestation. Under the Regulation, companies importing/exporting and selling products in Europe will be obliged to carry out a mandatory due diligence process. Only raw materials and products for which importers and traders can prove that their production does not cause deforestation will be traded on the EU market. The regulation is currently being negotiated in [več ...]

27. 10. 2022|

Uvožena deforestacija

OPIS in NAMEN Evropske institucije se usklajujejo o t.i. protideforestacijski uredbi (Uredbi o uvozu / izvozu nekaterih skupin proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov). Podpora takšnemu zakonu je visoka, kar 8 od 10 Evropejcev podpira prepoved krčenja gozdov. Po uredbi bodo podjetja, ki uvažajo / izvažajo in prodajajo izdelke v Evropi, imela obvezo izvedbe postopka obvezne dolžne (potrebne) skrbnosti (Due Dilligence). Na trgu EU se bo lahko trgovalo le z surovinami in izdelki, za katere bodo uvozniki in trgovci dokazali, da njihova proizvodnja ne povzroča uničevanja gozdov. Trenutno potekajo tristranska pogajanja (med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom [več ...]

27. 10. 2022|

RENOVERTY

RENOVERTY je LIFE projekt na temo energetske obnove domovanj za ljudi, ki jih pesti energetska revščina. Z njim nadaljujemo svoje, zdaj že več kot desetletje dolgo, delo na področju energetske revščine. Osredotočili se bomo na Zasavje, kjer je izhod iz kopanja in kurjenja premoga pustil številne nezaželene ekonomske in družbene učinke. Tam bomo iskali modele za energetsko obnovo, ki bodo ustrezali različnim tipom domovanj družin, ki jih pesti energetska revščina. RENOVERTY bo spodbujal nadgradnjo stavb z energetsko učinkovitostjo v državah srednje in vzhodne Evrope (CEE)/jugovzhodne Evrope (JVE) ter v državah južne Evrope (SE), tako da bo postavil metodološki in [več ...]

27. 10. 2022|

RENOVERTY

RENOVERTY will foster energy efficiency building upgrades in the Central and Eastern Europe (CEE)/Southeastern Europe (SEE) countries, as well as Southern European countries (SE), by setting the methodological and practical frame to build renovation roadmaps of vulnerable rural districts in a financially viable and socially just manner. The project will design operating single or multi-household roadmaps for rural areas, and a scalable model to ensure the wide geographically replicability and take-up of the roadmaps, at both the CEE/SEE and SE regions and scale it up for the entire EU. Specifically, the project activities aim to deliver tools and resources [več ...]

27. 10. 2022|

Enough for All

The activities of the platform Enough for All – Sustainable Management of Community Resources for the period 2019–2026 take place in the framework of the LIFE IP CARE4CLIMATE project (LIFE17 IPC/SI/000007). It is an integral project that employs awareness-raising, education and training of key stakeholders to promote the implementation of measures that will help Slovenia reduce greenhouse gas emissions more effectively by 2030, i.e. a transition to a low-carbon society as quickly as possible. The platform Enough for All – Sustainable Management of Community Resources is based on the idea that we cannot ensure our wellbeing as individuals, but must [več ...]

27. 10. 2022|

TogetherFor1.5

Cilj projekta LIFE TogetherFor1.5 - Bringing EU Member States together to achieve the 1,5°C objective of the Paris Agreement je uskladiti podnebne in energetske zaveze ter ukrepe EU s ciljem Pariškega sporazuma, da omejimo globalno segrevanje na 1,5°C glede na predindustrijsko dobo. S tem namenom projekt gradi na priložnostih, ki jih prinaša revizija podnebne in energetske politike (dokončanje zakonodajnega paketa Fit for 55, revizija Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov in revizija nacionalnih dolgoročnih strategij) v obdobju izvajanja projekta (september 2022 – avgust 2025) ter izboljšanju javnega sprejemanja bolj ambicioznih in vključujočih podnebnih ukrepov. Projektne cilje bomo dosegli z 1) spremljanjem [več ...]

27. 10. 2022|

OUR FOOD.OUR FUTURE

#GoEAThical: European youth advocate for sustainable food supply chains that respect migrant workers' rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration. Our food system has a major impact on climate change and the causes of migration (poverty, hunger, etc.). To ensure a sustainable change in the attitudes and behaviour of more than 30 million young Europeans, we will start by analysing food consumption, highlighting the global links between the issues and making it clear that we all have a leading role to play in promoting a fairer, more dignified and more inclusive world. One [več ...]

21. 10. 2022|

ENERGISE

ENERGISE recognises cultural change as a key ingredient in successful energy transitions. Individual energy consumption is a function of who we are, where we come from, and the socio-cultural and material contexts in which we live. Societal norms and routines with regard to work, education, family life, consumption and recreation greatly determine our patterns of energy use as well as our ability and/or willingness to change those patterns. Without a comprehensive understanding of these energy cultures, public policy measures to reduce energy consumption at the individual or household levels are likely to fail. ENERGISE adopts a Living Labs approach to [več ...]

21. 10. 2022|

ENGAGER

ENGAGER is a research network aimed at developing and strengthening an international community of researchers and practitioners focused on combating energy poverty – a condition typically manifested by the inability to secure adequate levels of domestic energy services (such as heating, lighting, cooling, appliances). ENGAGER brings together scholars and practitioners based both within and outside Europe who focus on various aspects of complex energy poverty challenges. The ENGAGER 2017-2021 COST Action seeks to bring about transformational change in the investigation and amelioration of household-level energy poverty in Europe. It is facilitating the development of comprehensive, innovative and evidence-based policy frameworks. [več ...]

21. 10. 2022|

EMPOWERMED

EmpowerMed addresses the challenge of energy poverty in the Mediterranean, with a particular focus on the inclusion and empowerment of women. In the Mediterranean countries, coastal areas face a number of specific challenges in the field of energy poverty, mainly related to the thermal comfort of housing. Buildings are barely insulated, often with non-existing or very inefficient heating systems. The cooling component is an important element of energy poverty in these areas. Energy poverty disproportionately affects women and women-led households, but at the same time, women are powerful agents in the fight against energy poverty. Although much is known [več ...]

21. 10. 2022|

LIFE UNIFY

Unify: Bringing the EU together on climate action aims to facilitate the effective and early transition of Member States across Europe to low carbon and resilient economies by unifying three key policy opportunities: programming of EU funds, National Energy and Climate Plans (NECPs), and national and the EU’s Long Term Strategies. Through its targeted activities in 10 Member States and at the EU level, the Unify project showcases that if these three key EU policy processes are consistent, ambitious and in line with the Paris Agreement objectives, they could help all EU Member States to step up climate action. Through [več ...]

21. 10. 2022|

LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE - an integral project that will use awareness campaigns, education and training of key stakeholders to encourage the implementation of measures that will enable Slovenia to achieve its greenhouse gas emissions reduction targets. Focus implements or participates in the implementation of the following project activities: raising awareness of climate change and its impacts on Slovenia, and promoting good practices in the field greenhouse gas emissions reductions; providing support to local communities for the transition to a low-carbon society – including through a Focus-managed online platform for sustainable management of community resources www.dovoljzavse.si; capacity building for low-carbon society [več ...]

21. 10. 2022|

Dovolj za vse

Aktivnosti platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti v obdobju 2019 – 2026 potekajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). Gre za integralni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov, s katerimi bo Slovenija učinkoviteje dosegla zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 oziroma čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo. Temelj platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti je ideja, da si blaginje ne moremo zagotoviti kot posamezniki, ampak se moramo zanjo zavzeti kot skupnost. In da se bogastvo virov pretvori v celovito in trajno blaginjo [več ...]

7. 10. 2022|

Moja revolucija 4.0 – refleksije za današnjo mladino

V okviru projekta se bo v letu 2021 in 2022 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest, sodelovali bodo na lmadinskih aktivnostih in podnebni mobilizaciji na Dunaju in v Ljubljani, potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo revolucionarnih gibanj mladih v preteklem stoletju pa vse do danes. Pogovor bo tekel tudi o procesih družbenih [več ...]

21. 4. 2022|

ClimACT

ClimACT: spopadanje s prepletenimi vprašanji podnebnih sprememb, razvoja in enakosti spolov Ozaveščenost o podnebnih spremembah je v Sloveniji relativno dobra, slabše pa je razumevanje prepletenosti okoljske krize z družbenimi vprašanji. Projekt je prednostno namenjen mobilizaciji in aktivaciji mladih, ki se pri nas združujejo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost, glede ukrepanja na področju podnebnih sprememb in družbene pravičnosti, ki pomembno krojijo njihovo sedanjost in bodočnost. Med drugim se bomo posvetili tudi prepletu podnebne krize in enakosti spolov, ki je pri nas večinoma spregledano področje. V letu 2022 nas v Sloveniji čakajo kar troje volitev. Čeprav je podnebni aktivizem v zadnjih [več ...]

25. 1. 2022|
Go to Top