Moja revolucija 5.0 – sodelovanje

V okviru projekta Moja revolucija 5.0 - sodelovanje se bo v letu 2023 in 2024 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest in sodelovali na mladinskih aktivnostih na Dunaju in v Bolonji, potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo različnih možnosti, ki jih imajo mladi za politično participacijo, od lokalnega do EU nivoja. Vzpostavili [več ...]

27. 2. 2023|

Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji

Projekt "Mobilnostna revščina v RS" v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« bo odgovarjal na vprašanja »Kaj je mobilnostna revščina? Kako jo opredelimo? Kakšna je dostopnost prebivalcev RS do različnih ciljnih potovanj? Katere so najbolj ranljive skupine? Kakšni so ukrepi za omilitev mobilnostne revščine?«. Cilji projekta so naslednji: • natančna teoretska opredelitev pojma mobilnostne revščine na podlagi literature in njene implikacije v situaciji v Sloveniji; • analiza ključnih dokumentov in aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti v odnosu do mobilnostne revščine na ravni Slovenije in EU; • določitev metodologije za analizo stanja in identifikacijo mobilnostne revščine v njeni primarni in sekundarni [več ...]

30. 1. 2023|

Moj upor – moja demokracija

Moj upor - Moja demokracija V okviru projekta Moj upor - Moja demokracija se bo v letu 2023 in 2024 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest, sodelovali bodo na mladinskih aktivnostih in na dveh mednarodnih srečanjih, kjer se bodo spoznali s kreativnimi metodami politične participacije ter zagovorniškimi procesi. Potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Na aktivnosti mladih bomo pogledali skozi zgodovinsko prizmo mladinskih gibanj. V pomladi 2023 bomo izvedli serijo delavnic na temo [več ...]

27. 10. 2022|

Imported deforestation

DESCRIPTION and PURPOSE The European institutions are coordinating on the so-called Anti-Deforestation Regulation (Regulation on the import/export of certain product groups related to deforestation and forest degradation). Support for such a law is high, with 8 out of 10 Europeans supporting a ban on deforestation. Under the Regulation, companies importing/exporting and selling products in Europe will be obliged to carry out a mandatory due diligence process. Only raw materials and products for which importers and traders can prove that their production does not cause deforestation will be traded on the EU market. The regulation is currently being negotiated in [več ...]

27. 10. 2022|

Uvožena deforestacija

OPIS in NAMEN Evropske institucije se usklajujejo o t.i. protideforestacijski uredbi (Uredbi o uvozu / izvozu nekaterih skupin proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov). Podpora takšnemu zakonu je visoka, kar 8 od 10 Evropejcev podpira prepoved krčenja gozdov. Po uredbi bodo podjetja, ki uvažajo / izvažajo in prodajajo izdelke v Evropi, imela obvezo izvedbe postopka obvezne dolžne (potrebne) skrbnosti (Due Dilligence). Na trgu EU se bo lahko trgovalo le z surovinami in izdelki, za katere bodo uvozniki in trgovci dokazali, da njihova proizvodnja ne povzroča uničevanja gozdov. Trenutno potekajo tristranska pogajanja (med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom [več ...]

27. 10. 2022|

RENOVERTY

RENOVERTY je LIFE projekt na temo energetske obnove domovanj za ljudi, ki jih pesti energetska revščina. Z njim nadaljujemo svoje, zdaj že več kot desetletje dolgo, delo na področju energetske revščine. Osredotočili se bomo na Zasavje, kjer je izhod iz kopanja in kurjenja premoga pustil številne nezaželene ekonomske in družbene učinke. Tam bomo iskali modele za energetsko obnovo, ki bodo ustrezali različnim tipom domovanj družin, ki jih pesti energetska revščina. RENOVERTY bo spodbujal nadgradnjo stavb z energetsko učinkovitostjo v državah srednje in vzhodne Evrope (CEE)/jugovzhodne Evrope (JVE) ter v državah južne Evrope (SE), tako da bo postavil metodološki in [več ...]

27. 10. 2022|

RENOVERTY

RENOVERTY will foster energy efficiency building upgrades in the Central and Eastern Europe (CEE)/Southeastern Europe (SEE) countries, as well as Southern European countries (SE), by setting the methodological and practical frame to build renovation roadmaps of vulnerable rural districts in a financially viable and socially just manner. The project will design operating single or multi-household roadmaps for rural areas, and a scalable model to ensure the wide geographically replicability and take-up of the roadmaps, at both the CEE/SEE and SE regions and scale it up for the entire EU. Specifically, the project activities aim to deliver tools and resources [več ...]

27. 10. 2022|

Enough for All

The activities of the platform Enough for All – Sustainable Management of Community Resources for the period 2019–2026 take place in the framework of the LIFE IP CARE4CLIMATE project (LIFE17 IPC/SI/000007). It is an integral project that employs awareness-raising, education and training of key stakeholders to promote the implementation of measures that will help Slovenia reduce greenhouse gas emissions more effectively by 2030, i.e. a transition to a low-carbon society as quickly as possible. The platform Enough for All – Sustainable Management of Community Resources is based on the idea that we cannot ensure our wellbeing as individuals, but must [več ...]

27. 10. 2022|

TogetherFor1.5

Cilj projekta LIFE TogetherFor1.5 - Bringing EU Member States together to achieve the 1,5°C objective of the Paris Agreement je uskladiti podnebne in energetske zaveze ter ukrepe EU s ciljem Pariškega sporazuma, da omejimo globalno segrevanje na 1,5°C glede na predindustrijsko dobo. S tem namenom projekt gradi na priložnostih, ki jih prinaša revizija podnebne in energetske politike (dokončanje zakonodajnega paketa Fit for 55, revizija Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov in revizija nacionalnih dolgoročnih strategij) v obdobju izvajanja projekta (september 2022 – avgust 2025) ter izboljšanju javnega sprejemanja bolj ambicioznih in vključujočih podnebnih ukrepov. Projektne cilje bomo dosegli z 1) spremljanjem [več ...]

27. 10. 2022|

OUR FOOD.OUR FUTURE

#GoEAThical: European youth advocate for sustainable food supply chains that respect migrant workers' rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration. Our food system has a major impact on climate change and the causes of migration (poverty, hunger, etc.). To ensure a sustainable change in the attitudes and behaviour of more than 30 million young Europeans, we will start by analysing food consumption, highlighting the global links between the issues and making it clear that we all have a leading role to play in promoting a fairer, more dignified and more inclusive world. One of [več ...]

21. 10. 2022|

ENERGISE

ENERGISE recognises cultural change as a key ingredient in successful energy transitions. Individual energy consumption is a function of who we are, where we come from, and the socio-cultural and material contexts in which we live. Societal norms and routines with regard to work, education, family life, consumption and recreation greatly determine our patterns of energy use as well as our ability and/or willingness to change those patterns. Without a comprehensive understanding of these energy cultures, public policy measures to reduce energy consumption at the individual or household levels are likely to fail. ENERGISE adopts a Living Labs approach to [več ...]

21. 10. 2022|

ENGAGER

ENGAGER is a research network aimed at developing and strengthening an international community of researchers and practitioners focused on combating energy poverty – a condition typically manifested by the inability to secure adequate levels of domestic energy services (such as heating, lighting, cooling, appliances). ENGAGER brings together scholars and practitioners based both within and outside Europe who focus on various aspects of complex energy poverty challenges. The ENGAGER 2017-2021 COST Action seeks to bring about transformational change in the investigation and amelioration of household-level energy poverty in Europe. It is facilitating the development of comprehensive, innovative and evidence-based policy frameworks. [več ...]

21. 10. 2022|

EMPOWERMED

EmpowerMed addresses the challenge of energy poverty in the Mediterranean, with a particular focus on the inclusion and empowerment of women. In the Mediterranean countries, coastal areas face a number of specific challenges in the field of energy poverty, mainly related to the thermal comfort of housing. Buildings are barely insulated, often with non-existing or very inefficient heating systems. The cooling component is an important element of energy poverty in these areas. Energy poverty disproportionately affects women and women-led households, but at the same time, women are powerful agents in the fight against energy poverty. Although much is known [več ...]

21. 10. 2022|

LIFE UNIFY

Unify: Bringing the EU together on climate action aims to facilitate the effective and early transition of Member States across Europe to low carbon and resilient economies by unifying three key policy opportunities: programming of EU funds, National Energy and Climate Plans (NECPs), and national and the EU’s Long Term Strategies. Through its targeted activities in 10 Member States and at the EU level, the Unify project showcases that if these three key EU policy processes are consistent, ambitious and in line with the Paris Agreement objectives, they could help all EU Member States to step up climate action. Through [več ...]

21. 10. 2022|

LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE - an integral project that will use awareness campaigns, education and training of key stakeholders to encourage the implementation of measures that will enable Slovenia to achieve its greenhouse gas emissions reduction targets. Focus implements or participates in the implementation of the following project activities: raising awareness of climate change and its impacts on Slovenia, and promoting good practices in the field greenhouse gas emissions reductions; providing support to local communities for the transition to a low-carbon society – including through a Focus-managed online platform for sustainable management of community resources www.dovoljzavse.si; capacity building for low-carbon society [več ...]

21. 10. 2022|

Dovolj za vse

Aktivnosti platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti v obdobju 2019 – 2026 potekajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). Gre za integralni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov, s katerimi bo Slovenija učinkoviteje dosegla zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 oziroma čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo. Temelj platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti je ideja, da si blaginje ne moremo zagotoviti kot posamezniki, ampak se moramo zanjo zavzeti kot skupnost. In da se bogastvo virov pretvori v celovito in trajno blaginjo [več ...]

7. 10. 2022|

Moja revolucija 4.0 – refleksije za današnjo mladino

V okviru projekta se bo v letu 2021 in 2022 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest, sodelovali bodo na lmadinskih aktivnostih in podnebni mobilizaciji na Dunaju in v Ljubljani, potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo revolucionarnih gibanj mladih v preteklem stoletju pa vse do danes. Pogovor bo tekel tudi o procesih družbenih [več ...]

21. 4. 2022|

ClimACT

ClimACT: spopadanje s prepletenimi vprašanji podnebnih sprememb, razvoja in enakosti spolov Ozaveščenost o podnebnih spremembah je v Sloveniji relativno dobra, slabše pa je razumevanje prepletenosti okoljske krize z družbenimi vprašanji. Projekt je prednostno namenjen mobilizaciji in aktivaciji mladih, ki se pri nas združujejo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost, glede ukrepanja na področju podnebnih sprememb in družbene pravičnosti, ki pomembno krojijo njihovo sedanjost in bodočnost. Med drugim se bomo posvetili tudi prepletu podnebne krize in enakosti spolov, ki je pri nas večinoma spregledano področje. V letu 2022 nas v Sloveniji čakajo kar troje volitev. Čeprav je podnebni aktivizem v zadnjih [več ...]

25. 1. 2022|

Evropske dobavne verige in deforestacija

Opis projekta: kampanja za zmanjšanje vpliva evropskih dobavnih verig na deforestacijo Jeseni 2021 naj bi Evropska komisija objavila predlog zakonodaje s ciljem omejevanja vpliva potrošnje v Evropi na krčenje gozdov po svetu. Javni interes je močan, kar je pokazal tudi odziv na javno posvetovanje Evropske Komisije. Kar 1.2 milijona ljudi je zahtevalo zakonodajo, ki nalaga podjetjem, ki prodajajo izdelke v Evropi, da izvajajo obvezno dolžno skrbnost in s tem zagotovijo, da njihovi izdelki ne povzročajo uničevanje gozdov. Zelo verjetno je, da bomo zakonodajo dobili. V naslednjem letu pa imamo priložnost, da zagotovimo, da bo zakonodaja ambiciozna in pokriva tudi [več ...]

27. 7. 2021|

Obleka naredi človeka

Obleka naredi človeka: Slovenija z manj odpadnih oblačil Cilji projekta: Preko raziskave pridobiti čim bolj natančne podatke o stanju na področju oblačil v Sloveniji. Skušali bomo ugotoviti  koliko oblačil pride v Slovenijo in kaj se z njimi zgodi. Zanima nas kako dolgo življenjsko dobo imajo in koliko jih vsako leto konča kot odpadek. Z ozaveščevalnimi aktivnostmi želimo doseči še večjo ozaveščenost potrošnikov o problematiki oblačil z vidika prekomerne potrošnje ter oblačilnih odpadkov. To pa z namenom, da bi začeli spreminjati svoje navade - spreminjanje iz potrošnikov v uporabnike - in spodbujanje k aktivnemu državljanstvu. Preko zagovorniških aktivnosti želimo odločevalcem predstaviti [več ...]

4. 9. 2020|

Our Food. Our Future – We are hungry for Justice

#GoEAThical: Evropska mladina se zavzema za trajnostne verige preskrbe s hrano, ki spoštujejo pravice delavcev migrantov in zmanjšujejo podnebne spremembe, lakoto in revščino kot ključne gonilne sile migracij. Naš prehrambeni sistem močno vpliva na podnebne spremembe in vzroke migracij (revščina, lakota itd.). Da bi zagotovili trajnostno spremembo odnosa in vedenja več kot 30 milijonov mladih Evropejcev, bomo najprej začeli z analizo potrošnje hrane ter poudarili globalne povezave med vprašanji in jasno pokazali, da imamo vsi vodilno vlogo pri spodbujanju do pravičnejšega, bolj dostojanstvenega in bolj vključujočega sveta. Naši cilji Eden glavnih ciljev projekta Our Food. Our Future - We are [več ...]

22. 6. 2020|

Moja revolucija 3.0 – refleksije za današnjo mladino

V okviru projekta se bo v letu 2019 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, razvili bodo mladinski manifest, oblikovanje revolucionarne ture, več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah. Delavnice se bodo začele s predstavitvijo revolucionarnih gibanj mladih v preteklem stoletju pa vse do danes. Pogovor bo tekel tudi o revolucijah, ki so se odvijale po svetu (arabska pomlad in podobno). Ob tem se bomo osredotočali na zahteve, ki so jih imeli mladi v revolucionarnih gibanjih. Oblikovali bomo revolucionarne [več ...]

19. 2. 2020|

Future of Europe 2

Projekt se osredtoča na pomen politične participacije mladih - s posebnim poudarkom na prihajajočih EU volitvah. Prizadeva si za nadaljnje povezovanje, izobraževanje in aktiviranje slovenske mladine in širše javnosti glede vprašanja podnebne pravičnosti. S tem namenom so projektne aktivnosti osredotočene predvsem na gibanje Mladi za podnebno pravičnost. Aktivnosti obsegajo: vzpostavitev bralnega krožka na temo podnebne pravičnosti, organizacija participativnih dogodkov v lokalnih skupnostih, izobraževlni dogodki o podnebni pravičnosti, predavanja o pomenu participacije in podnebni pravičnosti na osnovnih in srednjih šolah V okviru projekta smo sodelovali z Mladi za podnebno pravičnost. Projekt sofinancira Friends of the Earth Europe Trajanje: februar 2019 – [več ...]

28. 10. 2019|

Life Unify

Cilj projekta LIFE UNIFY – Bringing the EU together on climate action je pripomoči k pravočasnemu in učinkovitemu prehodu v nizkoogljično družbo in gospodarstvo preko treh ključnih javno-političnih procesov: dolgoročnih podnebnih strategij na državni in EU ravni, nacionalnih energetsko podnebnih načrtov ter programiranja EU sredstev. Spletna stran projekta: https://unify.caneurope.org/ Focus v okviru projekta izvaja oz. sodeluje pri izvajanju naslednjih aktivnosti: vzpostavitev podporne deležniške projektne skupine razvoj kvalitativnega in kvantitativnega orodja za spremljanje izvajanja nacionalnega energetsko podnebnega načrta spremljanje in analiza izvajanja nacionalnega energetsko podnebnega načrta podpora občinam pri razvoju in izboljšanju regionalnih energetsko-podnebnih načrtov vplivanje na programiranje sredstev EU z [več ...]

28. 10. 2019|

Future of Europe 1

Cilj projekta je spodbujanje aktivnega državljanstva in udeležbe na volitvah v Evropski parlament spomladi 2019 in promocija trajnostne vizije Evrope skozi Manifest za trajnostno Evropo ter promocijo novih razumevanj razvoja, kot je odrast, med mladimi in širšo javnostjo. Aktivnosti obsegajo: spletne aktivnosti in spletna razprava preko družbenih medijev in kratkih filmčkov, serija razprav s predstavitvijo slovenskega prevoda knjige Odrast: besednjak za novo dobo, kuharski natečaj PraviLNO pečeno (Baking Europe) ter Fair trade piknik. V okviru projekta smo sodelovali z Umanotero. Projekt sofinancira Friends of the Earth Europe Trajanje: februar 2019 – maj 2019 Kontakt: [email protected]

22. 10. 2019|
Go to Top