Life COMET

Life COMET je projekt na temo energetskih skupnosti. Z njim nadgrajujemo delo na področju energetskih skupnosti, ki sicer poteka tudi v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Cilj projekta je izvesti celovito analizo stanja na področju energetskih skupnosti v regiji, identificirati in deliti primere dobrih praks ter skozi zagovorniške aktivnosti vplivati na izboljšanje podpornega okolja za energetske skupnosti. V okviru projekta bodo vzpostavljene mreže energetskih skupnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje ključnih deležnikov na področju energetskih skupnosti. Life COMET bo: vzpostavil nacionalne koalicije energetskih skupnosti skozi identifikacijo, vključevanje in opolnomočenje relevantnih nacionalnih deležnikov; analiziral lokalne specifike za boljše razumevanje stanja na [več ...]

22. 11. 2023|

EUWES: Empowering underrepresented women in the energy sector

Ženske so premalo zastopane v procesu odločanja, zlasti na področjih, ki veljajo za bolj tehnična, kot je energetika; prav tako so premalo zastopane v višjih vodstvenih strukturah energetskih podjetij. Podatki s terena kažejo, da je manj verjetno, da bodo ženske v svojih gospodinjstvih sprejemale odločitve v zvezi z energijo, čeprav preživijo več časa doma in uporabljajo več energetskih storitev. Povečuje se tudi udeležba žensk v neplačani domači sferi, več poročil pa kaže, da so ženske med pandemijo COVID bolj občutile izgubo delovnih mest in dohodka - zlasti tiste, ki so zaposlene v negotovih sektorjih. S projektom EUWES: Empowering underrepresented [več ...]

20. 7. 2023|

RENOVERTY

RENOVERTY je LIFE projekt na temo energetske obnove domovanj za ljudi, ki jih pesti energetska revščina. Z njim nadaljujemo svoje, zdaj že več kot desetletje dolgo, delo na področju energetske revščine. Osredotočili se bomo na Zasavje, kjer je izhod iz kopanja in kurjenja premoga pustil številne nezaželene ekonomske in družbene učinke. Tam bomo iskali modele za energetsko obnovo, ki bodo ustrezali različnim tipom domovanj družin, ki jih pesti energetska revščina. RENOVERTY bo spodbujal nadgradnjo stavb z energetsko učinkovitostjo v državah srednje in vzhodne Evrope (CEE)/jugovzhodne Evrope (JVE) ter v državah južne Evrope (SE), tako da bo postavil metodološki in [več ...]

27. 10. 2022|

TogetherFor1.5

Cilj projekta LIFE TogetherFor1.5 - Bringing EU Member States together to achieve the 1,5°C objective of the Paris Agreement je uskladiti podnebne in energetske zaveze ter ukrepe EU s ciljem Pariškega sporazuma, da omejimo globalno segrevanje na 1,5°C glede na predindustrijsko dobo. S tem namenom projekt gradi na priložnostih, ki jih prinaša revizija podnebne in energetske politike (dokončanje zakonodajnega paketa Fit for 55, revizija Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov in revizija nacionalnih dolgoročnih strategij) v obdobju izvajanja projekta (september 2022 – avgust 2025) ter izboljšanju javnega sprejemanja bolj ambicioznih in vključujočih podnebnih ukrepov. Projektne cilje bomo dosegli z 1) spremljanjem [več ...]

27. 10. 2022|

ENERGISE

ENERGISE recognises cultural change as a key ingredient in successful energy transitions. Individual energy consumption is a function of who we are, where we come from, and the socio-cultural and material contexts in which we live. Societal norms and routines with regard to work, education, family life, consumption and recreation greatly determine our patterns of energy use as well as our ability and/or willingness to change those patterns. Without a comprehensive understanding of these energy cultures, public policy measures to reduce energy consumption at the individual or household levels are likely to fail. ENERGISE adopts a Living Labs approach to [več ...]

21. 10. 2022|

ENGAGER

ENGAGER is a research network aimed at developing and strengthening an international community of researchers and practitioners focused on combating energy poverty – a condition typically manifested by the inability to secure adequate levels of domestic energy services (such as heating, lighting, cooling, appliances). ENGAGER brings together scholars and practitioners based both within and outside Europe who focus on various aspects of complex energy poverty challenges. The ENGAGER 2017-2021 COST Action seeks to bring about transformational change in the investigation and amelioration of household-level energy poverty in Europe. It is facilitating the development of comprehensive, innovative and evidence-based policy frameworks. [več ...]

21. 10. 2022|

EMPOWERMED

EmpowerMed addresses the challenge of energy poverty in the Mediterranean, with a particular focus on the inclusion and empowerment of women. In the Mediterranean countries, coastal areas face a number of specific challenges in the field of energy poverty, mainly related to the thermal comfort of housing. Buildings are barely insulated, often with non-existing or very inefficient heating systems. The cooling component is an important element of energy poverty in these areas. Energy poverty disproportionately affects women and women-led households, but at the same time, women are powerful agents in the fight against energy poverty. Although much is known [več ...]

21. 10. 2022|

LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE - an integral project that will use awareness campaigns, education and training of key stakeholders to encourage the implementation of measures that will enable Slovenia to achieve its greenhouse gas emissions reduction targets. Focus implements or participates in the implementation of the following project activities: raising awareness of climate change and its impacts on Slovenia, and promoting good practices in the field greenhouse gas emissions reductions; providing support to local communities for the transition to a low-carbon society – including through a Focus-managed online platform for sustainable management of community resources www.dovoljzavse.si; capacity building for low-carbon society [več ...]

21. 10. 2022|

Life Unify

Cilj projekta LIFE UNIFY – Bringing the EU together on climate action je pripomoči k pravočasnemu in učinkovitemu prehodu v nizkoogljično družbo in gospodarstvo preko treh ključnih javno-političnih procesov: dolgoročnih podnebnih strategij na državni in EU ravni, nacionalnih energetsko podnebnih načrtov ter programiranja EU sredstev. Spletna stran projekta: https://unify.caneurope.org/ Focus v okviru projekta izvaja oz. sodeluje pri izvajanju naslednjih aktivnosti: vzpostavitev podporne deležniške projektne skupine razvoj kvalitativnega in kvantitativnega orodja za spremljanje izvajanja nacionalnega energetsko podnebnega načrta spremljanje in analiza izvajanja nacionalnega energetsko podnebnega načrta podpora občinam pri razvoju in izboljšanju regionalnih energetsko-podnebnih načrtov vplivanje na programiranje sredstev EU z [več ...]

28. 10. 2019|

CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030. Focus v okviru projekta izvaja oz. sodeluje pri izvajanju naslednjih aktivnosti: - ozaveščanje o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter spodbujanje dobrih praks zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, - podpora lokalnim skupnostim za prehod na nizkoogljično družbo - med drugim upravljamo spletno platformo za trajnostno upravljanje z viri skupnosti www.dovoljzavse.si, - krepitev zmogljivosti za koncepte nizkoogljične družbe v visokošolskem izobraževanju, vključno z [več ...]

26. 9. 2019|

EmpowerMed

Projekt EmpowerMed - Empowering women to take action against energy poverty in the Mediterranean naslavlja izziv energetske revščine v Sredozemlju, še posebej pa se osredotoča na vključevanje in opolnomočenje žensk. V sredozemskih državah se obalna območja soočajo s številnimi posebnimi izzivi na področju energetske revščine, povezanimi predvsem s toplotnim udobjem stanovanj. Stavbe so komaj izolirane, pogosto sploh nimajo ogrevalnih sistemov, ali pa so zelo neučinkoviti. Komponenta hlajenja predstavlja v teh področjih pomemben element energetske revščine. Energetska revščina nesorazmerno prizadene ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske, vendar pa so ženske obenem močan agent v boju proti energetski revščini. Čeprav [več ...]

26. 9. 2019|

InventAir

InventAir: Inventarji energetske revščine za podporo politikam čistega zraka v vzhodnoevropskih državah (Inventories of the energy poverty to support clean air policies in the Eastern European countries) Spletna stran projekta Namen: Cilj projekta InventAir je raziskati številne okoljske in podnebne vplive energetske revščine s poudarkom na razvoju in izvajanju energetske revščine in politik onesnaženosti zraka v vzhodnoevropskih državah. Čeprav se tema energetske revščine hitro širi po vsej EU, ima posebna posebnost v vzhodni Evropi: gospodinjstva z nizkimi dohodki si ne morejo privoščiti, da bi spremenili staro neučinkovito ogrevalno opremo ali nadomestili slaba kakovost ogrevanja, zaradi česar so glavni sezonski vir onesnaževanja [več ...]

17. 1. 2019|

Slovenski glas za finančno pravičnost

Trenutno svetovni finančni sistem povečuje neenakost, pogosto ne ustvarja dostojnih delovnih mest, ogroža človekove pravice, uničuje okolje in ustvarja dolžniške krize. Eden od virov vseh teh težav je to, da finančne institucije ne poslujejo v interesu večine ljudi po vsem svetu. Zato potrebujemo finančni sistem, ki deluje za vse in je demokratično nadzorovan. Edini način za preusmeritev te situacije je dati ljudem večjo moč. Z obveščanjem, povezovanjem in krepitvijo aktivnega gibanja ljudi pomagamo uravnotežiti moč. Cilj projekta 'Slovenski glas za finančno pravičnost' je prispevati k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) z ozaveščanjem, gradnjo zmogljivosti slovenske civilne družbe in mobilizacijo slovenskih [več ...]

29. 5. 2018|

IDEA

Innovative Direction in Energy Advising Inovativna smer energetskega svetovanja Spletna stran projekta Namen projekta IDEA (Innovative Direction in Energy Advising) je razvoj inovativnih pristopov na področju izobraževanja o energetski revščini. Glavni cilj je izboljšanje obstoječih in razvoj novih inovativnih izobraževalnih metod in gradiva za usposabljanje odraslih o tematiki energetske revščine. Projektni konzorcij vključuje organizacije, ki imajo izkušnje na področju obravnavane tematike in pristopov ter so strateško pozicionirani v najbolj ranljivi evropski regiji glede energetske revščine: v Bolgariji, Cipru, na Hrvaškem in v Sloveniji.   Konferenca Energetska revščina: rešitve na praktični in strukturni ravni (sreda, 2. oktober 2019 ob 9h; Slovenski [več ...]

26. 3. 2018|

ENGAGER

Evropska energetska revščina: sooblikovanje agende in inovacije v znanju (European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation - ENGAGER) je raziskovalna mreža, ki se financira prek sheme evropskega sodelovanja v znanosti in tehnologiji (COST). Cilj mreže je razviti in širiti mednarodno skupnost raziskovalcev in praktikov, ki se osredotočajo na boj proti energetski revščini. Energetska revščina se ponavadi kaže v nezmožnosti dostopa do energetskih storitev, ki so materialno in socialno potrebne. Projekt ENGAGER bo potekal do decembra leta 2022. Mreža vključuje več kot 60 predstavnikov, med drugim univerz, raziskovalnih inštitutov, vlad, podjetij, skupin za zagovorništvo in možganskih tankov iz vsaj 30 [več ...]

12. 3. 2018|

ENERGISE

ENERGISE - European Network for Research, Good Practice and Innovation for Sustainable Energy (ENERGISE - Evropska mreža za raziskave, dobre prakse in inovacije za trajnostno energijo) Spletna stran projekta Slovenska spletna stran projekta ENERGISE je inovativna vseevropska raziskovalna pobuda, katere cilj je boljše znanstveno razumevanje družbenih in kulturnih vplivov na porabo energije. Projekt se v obdobju 2016–2019 financira iz programa EU Obzorje 2020, v njegovem okviru pa se razvijajo, preizkušajo in ocenjujejo možnosti za spremembo vzorcev rabe energije v gospodinjstvih in skupnostih po vsej Evropi od spodaj navzgor. Projekt uporablja najnaprednejše raziskovalne tehnike (npr. Living Labs) za neposredno opazovanje obstoječih [več ...]

31. 7. 2017|

Moja varčna pisarna

Moja varčna pisarna: Ozaveščanje javnega sektorja v Sloveniji za zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa Glavni namen projekta je ozaveščanje javnega sektorja v Sloveniji za zmanjševanje porabe energije in ogljičnega odtisa. S pomočjo projekta želimo uravnotežiti življenje znotraj okoljskih in družbenih omejitev, tako da zagotovimo trajnost in dvignemo kakovost življenja. Ključni problem, ki smo ga reševali, je slabo poznavanje možnosti za optimizacijo stroškov porabe energije. Problemi, ki smo jih prepoznali pri pripravi in zasnovi projekta, so: slaba informiranost študentov in zaposlenih v javnem sektorju o optimizaciji in racionalizaciji stroškov, previsoki stroški obratovanja v organizacijah javnega sektorja ter nedostopnost izobraževanja in [več ...]

31. 7. 2017|

Sončen dan za obnovljive vire energije

Proizvodnja energije še vedno sloni na okolju škodljivih in neobnovljivih virih. Spremembe pri rabi virov za proizvodnjo energije iz neobnovljivih v obnovljive so nujne, ključ za te premike pa leži tudi v izobraževanju, razgledanosti in pravilnih odločitvah posameznikov in družbe. Dogodek »Sončen dan za obnovljive vire energije« se tako osredotoča na pomen in potenciale obnovljivih virov, k čemur je bila dodana še ena nujna komponenta: učinkovita raba energije. Dogodek je bil izveden 18.6.2016 na Kersnikovi ulici in je vključeval štiri sklope: dve delavnici za otroke in mladino, »Obnovljiva proizvodnja in učinkovita raba energije« ter »Geobakterija«, kjer smo spoznavali predvsem obnovljive [več ...]

18. 6. 2016|

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Pridruži se nam: Aktualno   Pripravljena so bila Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za skupnostne projekte Izšel je Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge (januar 2019) Sporočilo za javnost: Kakšen turizem si želimo v občini Žalec? (januar 2019) Izšel je zimski novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. (december 2018) 3. nacionalna konferenca: Načela ustvarjalne skupnosti v praksi (14. 11. 2018, Ljubljana) * Predstavitve govorcev: Michel Bauwens, praktik in raziskovalec skupnostne ekonomije in družbe v P2P Foundation (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Ivan Zoković, Zelena energetska zadruga (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Maša Hawlina, Stanovanjska zadruga Zadrugator (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Marko Pretner, Razvojna zadruga Soča-Trenta (ppt) (zvočni posnetek predavanja) [več ...]

7. 4. 2016|

NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ

Čeprav civilna družba v regiji zahodnega Balkana izvaja nekatere dejavnosti nadzora nad javnimi financami in javnimi finančnimi institucijami, te dejavnosti niso sistematične. Razen tega je vpliv civilne družbe na odločanje o javnih financah šibak. Zato organizacije civilne družbe prepoznavajo vse večjo potrebo po sistematičnem nadzoru javnih finance in javnih finančnih institucij. Od začetka leta 2016 zato skupina 11 organizacij iz 7 držav izvaja projekt ‘NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ’. Cilj projekta je izboljšati transparentnost in odgovornost odločanja na področju javnih finance skozi krepitev vloge in glasu NVO v nadzoru institucij, ki delujejo na področju javnih financ. Ključne [več ...]

10. 12. 2015|

CEI REACH

Vse več gospodinjstev se sooča s težavami pri plačevanju računov za energijo. Cilj projekta je zato prispevati k zmanjševanju revščine energije na praktični in strukturni ravni. Projekt temelji na projektu REACH, ki zajema Bolgarijo, Hrvaško, Makedonijo in Slovenijo, pričujoči projekt CEI REACH pa želi zapreti vrzel na zemljevidu med naštetimi državami skozi prenos znanja iz Slovenije v Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro. Da bi dosegel svoj cilj bo projekt najprej analiziral nacionalne razmere v navedenih državah na področju energetske revščine. Naslednja dejavnost bo prenos znanja in veščin za svetovanje v energetsko revnih gospodinjstvih. Najprej bo potekalo usposabljanje partnerjev in lokalnih akterjev, [več ...]

10. 12. 2015|

REACH

REACH - Reduce Energy use And Change Habits (Zmanjšaj rabo energije in spremeni navade)   Spletna stran projekta: http://reach-energy.eu/   REACH gradi na uspehu projekta ACHIEVE, katerega cilj je bil prispevati k praktičnim in strukturnim rešitvam za zmanjševanje energetske revščine v Evropi. ACHIEVE z odličnim pristopom identificira gospodinjstva, ki so najbolj nagnjena k energijski revščini po vsej Evropi in jih uči, kako izvajati ustrezne ukrepe za zmanjšanje porabe energije in nepotrebnih stroškov. Energijsko revna gospodinjstva so pomembna tema, ki zahteva pozornost, saj se veliko ljudi bori z visokimi računi za energijo in pomanjkanjem znanja o preprečevanju le-teh.   Prispevke o [več ...]

16. 9. 2015|

Usposabljanje učiteljev OŠ o URE

Usposabljanje učiteljev osnovnih šol na temo učinkovite rabe energije Ključne aktivnosti projekta: pripravljena predavanja in skripta Varčno z energijo izvedeni 3 seminarji za učiteljice in učitelje osnovnih šol na temo URE skupno 105 prijavljenih na seminarje, 95 udeležencev seminarjev vzpostavljena spletna platforma v obliki spletne učilnice Varčujmo z energijo na portalu sio.si V sklopu pripravljenih gradiv in seminarjev smo obdelali pojme, povezane z energijo, govorili o vplivu in posledicah proizvodnje/rabe energije na planetarni sistem, se dotaknili problematike podnebnih sprememb ter pomena izobraževanja na področju učinkovite rabe energije in trajnostnega razvoja. Nadalje smo ugotavljali kakšni so potenciali OVE in URE v [več ...]

15. 9. 2015|

Živa fakultetna stavba

Projekt Živa fakultetna stavba: Spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije je potekal na Filozofski fakulteti. Povezoval je strokovnjake, študente in podjetja z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti stavbe. Ključni inovativni vidik projekta je vključevanje uporabnikov stavbe v razvoj tehnoloških rešitev, ki spodbujajo varčno rabo energije. V sklopu projekta sta tako nastala mobilna aplikacija ter interaktivni informacijski sistem za prikazovanje informacij o porabi energije matične stavbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so povezane z drugimi relevantnimi obvestili (prihodi avtobusov LPP, informacije o sistemu Bicikelj, vreme, nasveti za varčevanje). Projekt je bil zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študentje etnologije in kulturne antropologije, elektrotehnike, računalništva in [več ...]

14. 9. 2015|

EJOLT

Spletna stran projekta: http://www.ejolt.org/   Projekt združuje znanstvenike, aktivistične organizacije, možganske truste, oblikovalce pravil s področja okoljske zakonodaje, zdravja okolja, politične ekologije in ekološke ekonomije k razpravi o vprašanjih, povezanih z ekološko porazdelitvijo in okoljsko pravičnostjo. Osnovni koncepti so ekološki dolgovi (ali okoljske obveznosti) in ekološko neenake izmenjave. Osredotočamo se na uporabo teh konceptov v znanosti in v okoljskem aktivizmu in oblikovanja pravil. Focus je eden od 23 partnerjev.     Financiran s strani programa FP7   Začetek: Marec 2011 Zaključek: Marec 2015 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Acción Ecológica – OCMAL, Španija: http://www.ocmal.org Bogazici University (BOG), Turkey: http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Default.aspx Business and [več ...]

11. 9. 2015|
Go to Top