Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0

Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0 nadgrajuje cilje projekta POZ 2017–2019 in POZ 2.0 ter nadaljuje z aktivnostmi za ozaveščanje mladih o področjih okolja in zdravja, za razumevanje povezave med tema dvema področjema in aktivno participacijo v projektnih aktivnostih. Projekt financira Ministrstvo za zdravje RS v okviru programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025.  Do leta 2025 namerava POZ 3.0 okrepiti delovanje na področju neformalnega izobraževanja med otroki in mladimi ter spodbujati njihovo aktivno participacijo na področju reševanja problematik s področja okolja in zdravja. S tem želimo smiselno nagovarjati različna področja okolja-zdravja, kot so prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka [več ...]

5. 4. 2024|

CEE prevozna revščina 

V prejšnjem projektu na temo prevozne revščine, ki je potekal v obdobju 2022-2023, smo se osredotočili na pregled prevozne revščine v državah srednje, vzhodne in južne Evrope (SI, SK, HU, CRO, RO, BG) ter na mobilizacijo nacionalnih deležnikov na tem področju. Za Slovenijo smo podrobneje preučili vpliv nepredvidljivih političnih in ekonomskih razmer na prevozno revščino. Ekonomska študija je bila dobro sprejeta tako med zainteresiranimi deležniki kot v medijih. Pregled literature in poglobljeni intervjuji so omogočili dober vpogled v ranljive skupine v Sloveniji, ki jih je prizadela prevozna revščina. Ugotovili smo, da se mora Slovenija osredotočiti na izboljšanje storitve javnega [več ...]

15. 1. 2024|

Premagovanje mobilnostne revščine v dobi zelenega prehoda: pristop raziskav mešanih metod

Kljub temu, da je Evropski parlament prevozno revščino prepoznal kot pereč problem, raziskav na tem področju še vedno primanjkuje in so nezadostne. Da bi odpravili primanjkljaj literature s področja prevozne revščine, je cilj tega projekta združiti raziskave tako z mikro kot tudi makro vidika, kar bo omogočilo bolj celovito razumevanje tega vprašanja. Na mikro ravni lahko preučevanje prevozne revščine omogoči vpogled v življenjske izkušnje posameznikov in gospodinjstev, ki jih to vprašanje najbolj prizadene. To vključuje razumevanje posebnih potreb in izzivov v mobilnosti s katerimi se ljudje soočajo. Na makro ravni pa lahko preučevanje prevozne revščine omogoči vpogled v širše [več ...]

15. 6. 2023|

Biogoriva

Evropski parlament je sprejel revidirano direktivo o obnovljivih virih energije (RED). Zaradi večjega deleža obnovljive energije v ciljih na področju prometa v direktivi RED obstaja bojazen, da bodo države povečale delež biogoriv v prometu. Oblikovalci politik so zaskrbljeni zaradi večjega povpraševanja po obnovljivih virih energije v prometnem sektorju zaradi njegovega nizkega potenciala in velike odvisnosti od uvoza goriv. Biogoriva kot podnebno in energetsko zelo slaba alternativa so še vedno glavni obnovljivih virov energije v slovenskem prometnem sektorju, v prenovljenem Nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu za Slovenijo pa se njihov delež še povečuje. Večina biogoriv, ki se v Sloveniji uporabljajo v mešanicah, [več ...]

15. 6. 2023|

Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji

Projekt Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« bo odgovarjal na vprašanja: »Kaj je mobilnostna revščina?  Kako jo opredelimo? Kakšna je dostopnost prebivalcev RS do različnih ciljnih potovanj? Katere so najbolj ranljive skupine? Kakšni so ukrepi za omilitev mobilnostne revščine?«. Cilji projekta so naslednji: • natančna teoretska opredelitev pojma mobilnostne revščine na podlagi literature in njene implikacije v situaciji v Sloveniji; • analiza ključnih dokumentov in aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti v odnosu do mobilnostne revščine na ravni Slovenije in EU; • določitev metodologije za analizo stanja in identifikacijo mobilnostne revščine v njeni primarni in [več ...]

30. 1. 2023|

Life Unify

Cilj projekta LIFE UNIFY – Bringing the EU together on climate action je pripomoči k pravočasnemu in učinkovitemu prehodu v nizkoogljično družbo in gospodarstvo preko treh ključnih javno-političnih procesov: dolgoročnih podnebnih strategij na državni in EU ravni, nacionalnih energetsko podnebnih načrtov ter programiranja EU sredstev. Spletna stran projekta: https://unify.caneurope.org/ Focus v okviru projekta izvaja oz. sodeluje pri izvajanju naslednjih aktivnosti: vzpostavitev podporne deležniške projektne skupine razvoj kvalitativnega in kvantitativnega orodja za spremljanje izvajanja nacionalnega energetsko podnebnega načrta spremljanje in analiza izvajanja nacionalnega energetsko podnebnega načrta podpora občinam pri razvoju in izboljšanju regionalnih energetsko-podnebnih načrtov vplivanje na programiranje sredstev EU z [več ...]

28. 10. 2019|

CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030. Focus v okviru projekta izvaja oz. sodeluje pri izvajanju naslednjih aktivnosti: - ozaveščanje o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter spodbujanje dobrih praks zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, - podpora lokalnim skupnostim za prehod na nizkoogljično družbo - med drugim upravljamo spletno platformo za trajnostno upravljanje z viri skupnosti www.dovoljzavse.si, - krepitev zmogljivosti za koncepte nizkoogljične družbe v visokošolskem izobraževanju, vključno z [več ...]

26. 9. 2019|

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Namen projekta "Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah" je priprava celovitega koncepta spodbujanja trajnostnih načinov prihoda v vrtce in osnovno šolo za otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, vodstva šol in vrtcev ter zaposlene na občinah z namenom spreminjanja potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo in vrtec. Projekt vključuje izvedbo igre Beli zajček v vrtcih in igre Kokoška Rozi v šolah, prišravo gradiv za učitelje in starše ter priročnikov za strokovne sodelavce, analizo načinov prihoda otrok v vrtec/šolo, enostavne kartografske prikaze problematičnih odsekov na cesti ter evalvacijo učinkov obeh iger. Projekt bo izveden v sklopu javnega [več ...]

6. 9. 2019|

Aktivno v šolo

Osnovni namen programa Aktivno v šolo je podpora šolam in občinam pri spodbujanju aktivne poti v šolo. Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo; dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. Spodbujanje aktivne poti v šolo je ukrep, s katerim se s povezovanjem občin, osnovnih šol, staršev in otrok izvaja vzgoja za zdrav [več ...]

20. 10. 2017|

Trajnostna mobilnost v šoli

Spletna stran projekta: ipop.si Sofinancirano s strani Ministrstva za okolje in prostor Začetek: september 2016 Zaključek: oktober 2017 Kontakt: [email protected] Partnerji: Cipra Slovenija, Inštitut za politike prostora, KD Prostorož Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev še vedno narašča. V Operativnem programu TGP pristojni ugotavljajo, da hitro rastoči osebni promet z visokim deležem emisij toplogrednih plinov ogroža podnebje, poleg tega pa je ob energetiki tudi glavni vir onesnaženosti zraka. Odvisnost od osebnega avtomobilskega prometa povzroča tudi prekomerno porabo prostora za prometne površine in vrsto posrednih problemov in družbenih stroškov, ki izhajajo iz tega - od pozidave kmetijskih zemljišč, prek visokih stroškov komunalnega opremljanja, degradirane kulturne krajine, [več ...]

27. 10. 2016|

Zdrav šolar

Spletna stran projekta: http://zdravsolar.si/ Program Zdrav šolar spodbuja aktivno pot v šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev. Sofinancirano s strani Ministrstva za zdravje RS Začetek: Januar 2015 Zaključek: Oktober 2016 Kontakt: [email protected] Partnerji: Inštitut za politike prostora, Društvo Gekolina, Ljubljanska kolesarska mreža, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Zavod Eko-Humanitas, Studio 12, Mariborska kolesarska zveza

10. 12. 2015|

Ne izgubljaj časa v avtu 2015

Na svetovni dan okolja, sta društvi Focus in Ljubljanska kolesarska mreža v okviru projekta Ne izgubljaj časa v avtu organizirali kolesarsko akcijo. Njen namen je bil opozoriti na prednosti, ki jih za nas in celotno mesto prinaša izbor kolesa za transport po mestu. Zakaj bi izgubljali čas v avtomobilu, če pa smo s kolesom hitrejši, bolj fit, bolj ekonomični in prispevamo k dvigu kakovosti življenja v mestu, so na dan okolja kolesarji ob jutranji in popoldanski konici z napisi na majčkah opozarjali voznike in njihove sopotnike v avtomobilih. Vsi kolesarji so se nato zbrali na Prešernovem trgu, kjer jih je [več ...]

10. 12. 2015|

Ulični festival Koseze

Spletna stran projekta: http://ipop.si/ulicni-festival-koseze/   Ob Svetovnem dnevu okolja je na Koseški cesti v bližini Koseškega bajerja potekal Ulični festival Koseze. Petega junija je bila Koseška cesta zaprta za ves motorni promet, saj je postala prostor za različne dogodke in dejavnosti, ki so pritegnili številne prebivalce bližnjih sosesk in oživeli ulico. Z dogodkom so organizatorji hoteli poudariti dejstvo, da povečanje motornega prometa med drugim ogroža kakovost življenja v soseskah zunaj centra mesta in da se mora v prostorsko in prometno načrtovanje vedno vključiti lokalno prebivalstvo. Prireditev je bila tudi odlična priložnost za druženje prebivalcev soseske.   Sofinancirano s strani Mestne [več ...]

12. 9. 2015|

Logaška pobuda za trajnostno mobilnost

V času Evropskega tedna mobilnosti (2013) je bila v Logatcu na pobudo prebivalcev Logatca izvedena akcija zbiranja predlogov občanov in občank za izboljšanje javnega potniškega prometa in kolesarske infrastrukture v Logatcu. Akcijo smo izvajale organizacije Slovenska Filantropija, Inštitut za elektronsko participacijo ter Focus, društvo za sonaraven razvoj. Predlogi so se zbirali s pomočjo vprašalnika. V akciji je svoje predloge za izboljšanje javnega potniškega prometa in kolesarske infrastrukture podalo 255 občanov in občank. Iz analize zbranih vprašalnikov izhaja, da večina Logatčanov vsakodnevne poti (poleg pešačenja) opravi z osebnim avtomobilom – le 20 % sodelujočih v anketi je odgovorilo, da avtomobila ne [več ...]

8. 9. 2015|

Dobimo se na postaji

Spletna stran projekta: www.na-postaji.si Projekt "Dobimo se na postaji" je bil del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo na področju integracije javnega prevoza. Ukvarjal se je z izobraževanjem, informiranjem in ozaveščanjem o pomembnosti javnega prevoza. Ciljne skupine projekta so so bili otroci in vzgojitelji v vrtcih, osnovnošolci in njihovi učitelji, študenti in lastniki avtomobilov. Projekt je povečal zavedanje o tem, kako je javni prevoz pomembna alternativa potovanju z osebnim avtomobilom in vzpodbujal spremembe k boljšim potovalnim navadam ciljnih skupin.     Začetek: Januar 2011 Zaključek: Junij 2013 Kontakt: [email protected], [email protected]   Partnerji: Urbanistični inštitut RS: http://www.uirs.si FOCUS – Focus, društvo za sonaraven [več ...]

4. 9. 2015|

Mobilizacija za javni potniški promet

Namen projekta Mobilizacija za javni potniški promet je bil vzpostavitev platforme na regionalni ravni med ponudniki prevozov, občinami, civilno družbo in odločevalci na državnem nivoju. Okrogle mize smo izvedli v 10 mestnih občinah po Sloveniji (Koper, Slovenj Gradec, Maribor, Nova Gorica, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Velenje, Kranj). Namen okroglih miz je bil vzpostaviti prostor za razpravo o lokalnih priložnostih in izzivih rabe JPP. Na ta način so okrogle mize oblikovale deležniški dialog in obenem ustvarile mrežo akterjev, ki se na lokalni in nacionalni ravni ukvarjajo s problematiko JPP. Izvedli smo 5 flash mob-ov za boljši JPP, pripravili razstave [več ...]

24. 8. 2015|

Javni prevoz je kul!

Projekt ''Javni prevoz je kul'' je bil namenjen predvsem spodbujanju mladih, da bodo sredstva javnega potniškega prometa uporabljali tudi takrat, ko bodo že lahko vozili avto. Veliko srednješolcev se – naveličanih avtobusa, vlaka ali kolesa – ob prvi priložnosti usede v avto in pozabi, da obstajajo tudi druge oblike mobilnosti. Takšno vedenje ni trajnostno, še posebej ne, ko posledice prevelikih količin porabljenega bencina in dizla čutimo vse močneje. Zato želimo mlade spodbuditi k drugačnim sanjam: sanjam o mobilnosti, ki ni povezana z avtomobilom. Med letom 2007 in 2010 smo izvedli več aktivnosti. Projekt so sofinancirali Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, Predstavništvo Evropske [več ...]

23. 8. 2015|

Vsi v enega, eden za vse!

Zloženka  Vsi v enega, eden za vse!  je dostopna  tukaj. Zaradi degradiranega sektorja javnega prevoza je avtomobil v Sloveniji bolj nuja kot izbira. Velik del avtomobilskega prometa nastaja zaradi prevoza v službo in domov. V avtomobilih, s katerimi se ljudje prevažajo v službo, sedi povprečno 1,2 potnika, kar kaže na izredno neučinkovitost. Ker je izboljšanje stanja v javnem potniškem prometu dolgoročna naloga, ki trenutno v Sloveniji nima zadostne politične podpore, se opisanemu v veliki meri ni mogoče izogniti. Zato želimo spodbuditi vsaj učinkovitejšo rabo energije v avtomobilskem prometu, ki nastane zaradi vožnje na delovno mesto. Ko brez avtomobila ne gre Kot je [več ...]

15. 8. 2015|

Evropski skladi za trajnostno energetiko in promet

Evropski skladi za trajnostno energetiko in promet   Cilj projekta Evropski skladi za trajnostno energijo in promet je vplivati na trajnostno usmeritev rabe evropskih skladov na področju prometa in energije. V sklopu projekta bomo pozornost namenili predvsem Državnemu razvojnemu programu 2007-2013 (DRP) in Operativnemu programu razvoja okoljske in transportne infrastrukture (OP ROPI). Priprava strokovnih prispevkov za DRP in OP ROPI s strani NVO bo omogočila bolj uravnotežen dokument z vidika trajnostnega razvoja, saj sta posebej sektorja promet in energije največja izvora emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo spreminjanje podnebja, ter številnih drugih onesnaževal. Glede na to, da je zmanjšanje izpustov tologrednih [več ...]

10. 8. 2015|

Trajnostno mobilni!

Trenutno v Sloveniji emisije toplogrednih plinov, ki so povzročitelji podnebnih sprememb, kljub raznim ukrepom še vedno naraščajo. Predvsem očitna je rast emisij na področju prometa, kjer obstaja veliko pomanjkanje učinkovitih ukrepov. Eden od razlogov za takšno stanje je v tem, da državljani in državljanke Slovenije kot najbolj priljubljeno prevozno sredstvo vidijo osebni avtomobil in z njim povezano gradnjo avtocest. Ker je potrebno takšno prepričanje spremeniti, želimo skozi projekt Trajnostno mobilni! narediti enega od prvih korakov za spremembo dojemanja mobilnosti. Namen projekta Trajnostno mobilni! je vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja avtomobila kot najboljše oblike [več ...]

6. 8. 2015|

Okolju in družbi prijazna mobilnost

Osnovni namen projekta je bil oblikovati in širši javnosti predstaviti publikacijo, ki bo poudarila pomembnost trajnostne mobilnosti, učinkovite porabe energije v prometu ter uporabe javnega transporta, obenem pa ponudila zanimive informacije in predstavila primere dobre prakse. Cilji projekta so bili naslednji: - iniciirati mrežno povezovanje več NVO iz Slovenije ter celotne Evrope (T&E) - vzpostaviti stik med NVO in predstavniki vlade - skozi sodelovanje NVO in vlade oblikovati publikacijo, katere namen je povzeti osnove trajnostne mobilnosti, podati informacije o trajnostni mobilnosti ter ukrepih za trajnostno mobilnost, informirati o pomembnosti energetsko varčne vožnje, predstaviti učinkovita vozila in načine za zmanjšanje porabe [več ...]

30. 7. 2014|