Povezani za gozdove

V projektu “Povezani za gozdove” naslavljamo izgubo biotske pestrosti v slovenskih gozdovih kot posledico podnebnih sprememb in izkoriščanja gozdov za ekonomsko korist. Biotska pestrost je ključna za normalno delovanje gozdnih ekosistemov. V kolikor se ravnovesja (zaradi podnebnih sprememb) znotraj teh porušijo, gozd ne more več opravljati svoje primarne funkcije. Samo biotsko pestri ekosistemi lahko zagotavljajo koristi za družbo - omogočajo filtracijo vode in zraka, skladiščenje ogljika, zadrževanje zemljine, vir surovin in družbene funkcijo, kot je prostor za sprostitev in rekreacijo. Ena izmed učinkovitih možnosti za ohranjanje biotske pestrosti je vzpostavljanje zaščitenih območij oziroma gozdnih rezervatov. Gozdni rezervati so naravni [več ...]

8. 8. 2023|

TogetherFor1.5

Cilj projekta LIFE TogetherFor1.5 - Bringing EU Member States together to achieve the 1,5°C objective of the Paris Agreement je uskladiti podnebne in energetske zaveze ter ukrepe EU s ciljem Pariškega sporazuma, da omejimo globalno segrevanje na 1,5°C glede na predindustrijsko dobo. S tem namenom projekt gradi na priložnostih, ki jih prinaša revizija podnebne in energetske politike (dokončanje zakonodajnega paketa Fit for 55, revizija Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov in revizija nacionalnih dolgoročnih strategij) v obdobju izvajanja projekta (september 2022 – avgust 2025) ter izboljšanju javnega sprejemanja bolj ambicioznih in vključujočih podnebnih ukrepov. Projektne cilje bomo dosegli z 1) spremljanjem [več ...]

27. 10. 2022|

LIFE UNIFY

Unify: Bringing the EU together on climate action aims to facilitate the effective and early transition of Member States across Europe to low carbon and resilient economies by unifying three key policy opportunities: programming of EU funds, National Energy and Climate Plans (NECPs), and national and the EU’s Long Term Strategies. Through its targeted activities in 10 Member States and at the EU level, the Unify project showcases that if these three key EU policy processes are consistent, ambitious and in line with the Paris Agreement objectives, they could help all EU Member States to step up climate action. Through [več ...]

21. 10. 2022|

LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE - an integral project that will use awareness campaigns, education and training of key stakeholders to encourage the implementation of measures that will enable Slovenia to achieve its greenhouse gas emissions reduction targets. Focus implements or participates in the implementation of the following project activities: raising awareness of climate change and its impacts on Slovenia, and promoting good practices in the field greenhouse gas emissions reductions; providing support to local communities for the transition to a low-carbon society – including through a Focus-managed online platform for sustainable management of community resources www.dovoljzavse.si; capacity building for low-carbon society [več ...]

21. 10. 2022|

ClimACT

ClimACT: spopadanje s prepletenimi vprašanji podnebnih sprememb, razvoja in enakosti spolov Ozaveščenost o podnebnih spremembah je v Sloveniji relativno dobra, slabše pa je razumevanje prepletenosti okoljske krize z družbenimi vprašanji. Projekt je prednostno namenjen mobilizaciji in aktivaciji mladih, ki se pri nas združujejo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost, glede ukrepanja na področju podnebnih sprememb in družbene pravičnosti, ki pomembno krojijo njihovo sedanjost in bodočnost. Med drugim se bomo posvetili tudi prepletu podnebne krize in enakosti spolov, ki je pri nas večinoma spregledano področje. V letu 2022 nas v Sloveniji čakajo kar troje volitev. Čeprav je podnebni aktivizem v zadnjih [več ...]

25. 1. 2022|

Life Unify

Cilj projekta LIFE UNIFY – Bringing the EU together on climate action je pripomoči k pravočasnemu in učinkovitemu prehodu v nizkoogljično družbo in gospodarstvo preko treh ključnih javno-političnih procesov: dolgoročnih podnebnih strategij na državni in EU ravni, nacionalnih energetsko podnebnih načrtov ter programiranja EU sredstev. Spletna stran projekta: https://unify.caneurope.org/ Focus v okviru projekta izvaja oz. sodeluje pri izvajanju naslednjih aktivnosti: vzpostavitev podporne deležniške projektne skupine razvoj kvalitativnega in kvantitativnega orodja za spremljanje izvajanja nacionalnega energetsko podnebnega načrta spremljanje in analiza izvajanja nacionalnega energetsko podnebnega načrta podpora občinam pri razvoju in izboljšanju regionalnih energetsko-podnebnih načrtov vplivanje na programiranje sredstev EU z [več ...]

28. 10. 2019|

CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030. Focus v okviru projekta izvaja oz. sodeluje pri izvajanju naslednjih aktivnosti: - ozaveščanje o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter spodbujanje dobrih praks zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, - podpora lokalnim skupnostim za prehod na nizkoogljično družbo - med drugim upravljamo spletno platformo za trajnostno upravljanje z viri skupnosti www.dovoljzavse.si, - krepitev zmogljivosti za koncepte nizkoogljične družbe v visokošolskem izobraževanju, vključno z [več ...]

26. 9. 2019|

EmpowerMed

Projekt EmpowerMed - Empowering women to take action against energy poverty in the Mediterranean naslavlja izziv energetske revščine v Sredozemlju, še posebej pa se osredotoča na vključevanje in opolnomočenje žensk. V sredozemskih državah se obalna območja soočajo s številnimi posebnimi izzivi na področju energetske revščine, povezanimi predvsem s toplotnim udobjem stanovanj. Stavbe so komaj izolirane, pogosto sploh nimajo ogrevalnih sistemov, ali pa so zelo neučinkoviti. Komponenta hlajenja predstavlja v teh področjih pomemben element energetske revščine. Energetska revščina nesorazmerno prizadene ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske, vendar pa so ženske obenem močan agent v boju proti energetski revščini. Čeprav [več ...]

26. 9. 2019|

Slovenski glas za finančno pravičnost

Trenutno svetovni finančni sistem povečuje neenakost, pogosto ne ustvarja dostojnih delovnih mest, ogroža človekove pravice, uničuje okolje in ustvarja dolžniške krize. Eden od virov vseh teh težav je to, da finančne institucije ne poslujejo v interesu večine ljudi po vsem svetu. Zato potrebujemo finančni sistem, ki deluje za vse in je demokratično nadzorovan. Edini način za preusmeritev te situacije je dati ljudem večjo moč. Z obveščanjem, povezovanjem in krepitvijo aktivnega gibanja ljudi pomagamo uravnotežiti moč. Cilj projekta 'Slovenski glas za finančno pravičnost' je prispevati k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) z ozaveščanjem, gradnjo zmogljivosti slovenske civilne družbe in mobilizacijo slovenskih [več ...]

29. 5. 2018|

Mladi za boljše okolje

Mladi za boljše okolje: Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo Projekt izhaja iz spoznanja, da obstaja pomanjkanje prenosa znanj o okoljskih družboslovnih tematikah med akademsko sfero in drugimi, lokalnimi akterji, kot so civilna družba, lokalni in državni odločevalci, idr. Po eni strani se pri strateških in političnih odločitvah raznih deležnikov ne upošteva dovolj okoljskih vidikov in spoznanj, ki izhajajo iz akademske sfere, po drugi strani pa se premalo lokalnih (okoljskih) problemov ter poskusov za njihovo reševanje raziskuje na akademski ravni, torej na Univerzi v Ljubljani in njenih članicah, ki bi lahko z ustreznim in relevantnim znanjem pridodale [več ...]

31. 7. 2017|

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Pridruži se nam: Aktualno   Pripravljena so bila Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za skupnostne projekte Izšel je Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge (januar 2019) Sporočilo za javnost: Kakšen turizem si želimo v občini Žalec? (januar 2019) Izšel je zimski novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. (december 2018) 3. nacionalna konferenca: Načela ustvarjalne skupnosti v praksi (14. 11. 2018, Ljubljana) * Predstavitve govorcev: Michel Bauwens, praktik in raziskovalec skupnostne ekonomije in družbe v P2P Foundation (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Ivan Zoković, Zelena energetska zadruga (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Maša Hawlina, Stanovanjska zadruga Zadrugator (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Marko Pretner, Razvojna zadruga Soča-Trenta (ppt) (zvočni posnetek predavanja) [več ...]

7. 4. 2016|

Zagovorniki okolja

Spletna stran projekta: http://zagovorniki-okolja.si/   Projekt je namenjen reševanju problema pomanjkanja kapacitet za učinkovito pravno varstvo okolja v podporo okoljskim nevladnim organizacijam. Razkropljenost in razpršeno znanje pravnikov ter drugih strokovnjakov bomo povezali v optimalno celoto – mrežo, preko katere se bo po vseh merilih bistveno povečala kapaciteta za pravno podporo varstvu okolja v javnem interesu. To bo prispevalo k širšemu pravnemu varstvu v konkretnih primerih, večjemu vlaganju pravnih sredstev okoljskih NVO in civilnih iniciativ, strokovno bolj kompetentnemu in učinkovitejšemu sodelovanju javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev in predpisov ter strokovno in dejansko utemeljenim zakonodajnim aktivnostim.   Financirano s strani programa Norway Grants [več ...]

13. 9. 2015|

Učenje za podnebne ukrepe

Projekt »Učenje za podnebne ukrepe« je združil pet uveljavljenih nevladnih organizacij. Cilj je bil izmenjati najboljše prakse in znanja v zvezi s problematiko podnebnih sprememb in vprašanj učinkovite politike in varstva okolja v EU. Boj proti podnebnim spremembam je ena od ključnih prioritetnih nalog Evropske komisije. EU spodbuja za iskanje rešitev problematike podnebnih sprememb tudi druge narode in regije. Čeprav EU kaže pot naprej s svojo strategijo in politiko v boju proti podnebnim spremembam, velik del odgovornosti leži na državah članicah in civilni družbi. Za okoljske nevladne organizacije je pomembno tako sledenje okoljski politiki EU, kot tudi nacionalnim prizadevanjem na [več ...]

5. 9. 2015|

Tlakovanje poti do Kopenhagna

Tlakovanje poti do Kopenhagna   V decembru 2007 so svetovne vlade sprejele t.i. Bali Roadmap, katerega namen je voditi proti globalnemu dogovoru za boj proti spreminjanju podnebja po izteku prvega kjotskega obdobja (t.i. post 2012). Ta svetovni dogovor mora biti sprejet v decembru 2009 na srečanju svetovnih vlad v Kopenhagnu. Pred srečanjem v Kopenhagnu bo potekalo še nekaj pomembnih srečanj tako v okviru UNFCCC procesa, kot tudi v okviru EU. Na teh srečanjih bodo odločevalci oblikovali stališča, zato je pomembno vplivanje. Evropa je sicer delno izgubila vodilno vlogo v svetovnih pogajanjih, vendar pa ima kljub temu še vedno velik vpliv [več ...]

21. 8. 2015|

Sooblikovanje evropske podnebne politike v času predsedovanja Slovenije

Sooblikovanje evropske podnebne politike v času predsedovanja Slovenije   Med 1. januarjem  2008 in 30. junijem 2008 bo krmilo Evropske unije vodila Slovenija. Namen projekta 'Sooblikovanje evropske podnebne politike v času predsedovanja Slovenije' je v času predsedovanja zagotoviti učinkovito izmenjavo informacij in komunikacijo med nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, ter s tem spodbuditi aktivno sodelovanje NVO v oblikovanju evropske podnebne politike. Zakonodajni procesi, ki jim v času slovenskega predsedovanja EU sledi Focus: Podnebno – energetski paket Evropska komisija je 23. januarja 2008 objavila t.i. podnebno - energetski paket, sveženj zakonodajnih predlogov, s katerimi naj bi EU dosegla [več ...]

19. 8. 2015|

Razvoj ob varovanju podnebja? Da, mogoče je!

Namen projekta je opozoriti na pomembnost povezovanja teme podnebnih sprememb in razvoja v državah v razvoju ter ozaveščanje o povezavi teh dveh tem. Želimo pokazati možnosti razvojnih poti, ki so okolju in človeku prijazne oz. trajnostne, ter izpostaviti priložnosti razvoja v spremenjenem podnebju. Cilji projekta so: vzpostaviti teoretično podlago za povezovanje podnebnih sprememb in razvojne tematike, krepiti znanje in izobraževati nevladne organizacije, politike in druge odločevalce in zainteresirano javnost o povezanosti problematik in možnostih vključevanja in povezovanja le-teh v svojih programih in vključitev podnebnih sprememb v razvojno strategijo Slovenije. Zakaj povezava med podnebjem in razvojem? Podnebne spremembe so največja grožnja [več ...]

18. 8. 2015|

Okoljski glasniki

Projekt Okoljski glasniki vodi Focus društvo v sodelovanju z zavodom Voluntariat. Problem podnebnih sprememb je sicer globalen problem, vendar zahteva lokalne rešitve, tako na ravni posameznika kot tudi širše skupnosti. Kljub naraščajočemu zavedanju o problemu je ukrepanje nezadostno, saj v naši družbi še vedno velja prepričanje, da kot posamezniki ne moremo veliko prispevati k blaženju problema. Da bi prestopili ta prepad med zavedanjem in ukrepanjem, je potrebno na eni strani izgraditi celostno razumevanje problema podnebnih sprememb, na drugi strani pa pokazati praktične rešitve. Mladi imajo največji potencial za spreminjanje vedenja v smeri bolj okolju prijaznega obnašanja, hkrati pa imajo tudi velik [več ...]

16. 8. 2015|

Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja

Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja   Na svetovni pa tudi na evropski ravni že nekaj časa poteka vroča razprava o tem, kako obvarovati podnebje v obdobju po letu 2012, ko se izteče prvo obdobje kjotskega protokola. Čeprav je Slovenija majhna in kot takšna nima veliko vpliva na svetovno dogajanje, ne smemo stati ob strani v svetovni debati. Povprečen Slovenec proizvede letno kar petkrat več emisij toplogrednih plinov, kot jih zmore naravno prenesti naš planet. Zato smo močno soodgovorni za nastanek problema spreminjanja podnebja. Da bi ga lahko pomagali aktivno reševati, se moramo med seboj dogovoriti, katere poti [več ...]

13. 8. 2015|

Podnebni dogovor

          Izzovi vlado s ponudbo, ki je ne more zavrniti! Ker našemu podnebju grozi velika nevarnost katastrofalnih sprememb, mora vsak od nas pomagati v boju s problemom. Spremeniš lahko majhne stvari v svojem življenskem stilu, vendar tudi največji napori ne bodo rešili problema, če tudi vlade ne opravijo svoje naloge – postanejo stroge pri omejevanju emisij toplogrednih plinov. Vlade trenutno ne delajo dovolj! Izzovi svojo vlado s Podnebnim dogovorom, s katerim boš pokazal, da si se pripravljen boriti proti podnebnim spremembam ter da v zameno od vlade zahtevaš resnično akcijo! Skozi akcijo Podnebni dogovor zbiramo fotografije ljudi [več ...]

11. 8. 2015|

Evropa za podnebje

Evropa za podnebje   Trenutno sta v Evropi na področju spreminjanja podnebja odprti dve ključni debati. Že nekaj časa poteka razprava o tem, kako se bojevati proti spreminjanju podnebja v obdobjih, ki jih Kjotski protokol ne pokriva, t. j. po obdobju 2008 – 12. To razpravo na kratko imenujemo post 2012 debata. Ker je Evropa na tem področju razcepljena, bo potrebna nadaljnja razprava o tem, kako si želimo proces reševanja podnebja voditi naprej. Drugo pomembno področje je razprava o trgovanju z emisijami, ki je trenutno najbolj izpostavljeno orodje EU za boj z emisijami toplogrednih plinov. V letu 2006 bo potekala revizija smernice [več ...]

7. 8. 2015|

Spreminjam navade, na pa podnebja!

Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s katero se sooča naš planet. Dejstvo, ki se ga zaveda le malo ljudi, je, da smo za določen del spreminjanja podnebja krivi ljudje. Naš planet se segreva, ker v ozračje izpuščamo velike količine plinov, ki zadržujejo sončno toploto. Ti plini nastajajo pri zgorevanju velikih količin premoga, nafte in plina, pa tudi z industrijskim kmetijstvom in sečnjo velikih gozdov. Preprečevanje podnebnih sprememb se zato začne s spreminjanjem naših navad. Potrebujemo korenito spremembo našega ravnanja z energijo in odpadki ter kmetovanja. Slovenska javnost ni dobro ozaveščena o nevarnosti spreminjajočega se podnebja, še [več ...]

5. 8. 2015|