Povezani za gozdove

V projektu “Povezani za gozdove” naslavljamo izgubo biotske pestrosti v slovenskih gozdovih kot posledico podnebnih sprememb in izkoriščanja gozdov za ekonomsko korist. Biotska pestrost je ključna za normalno delovanje gozdnih ekosistemov. V kolikor se ravnovesja (zaradi podnebnih sprememb) znotraj teh porušijo, gozd ne more več opravljati svoje primarne funkcije. Samo biotsko pestri ekosistemi lahko zagotavljajo koristi za družbo - omogočajo filtracijo vode in zraka, skladiščenje ogljika, zadrževanje zemljine, vir surovin in družbene funkcijo, kot je prostor za sprostitev in rekreacijo. Ena izmed učinkovitih možnosti za ohranjanje biotske pestrosti je vzpostavljanje zaščitenih območij oziroma gozdnih rezervatov. Gozdni rezervati so naravni [več ...]

8. 8. 2023|

Uvožena deforestacija

OPIS in NAMEN Evropske institucije se usklajujejo o t.i. protideforestacijski uredbi (Uredbi o uvozu / izvozu nekaterih skupin proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov). Podpora takšnemu zakonu je visoka, kar 8 od 10 Evropejcev podpira prepoved krčenja gozdov. Po uredbi bodo podjetja, ki uvažajo / izvažajo in prodajajo izdelke v Evropi, imela obvezo izvedbe postopka obvezne dolžne (potrebne) skrbnosti (Due Dilligence). Na trgu EU se bo lahko trgovalo le z surovinami in izdelki, za katere bodo uvozniki in trgovci dokazali, da njihova proizvodnja ne povzroča uničevanja gozdov. Trenutno potekajo tristranska pogajanja (med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom [več ...]

27. 10. 2022|

OUR FOOD.OUR FUTURE – We are hungry for Justice

#GoEAThical: European youth advocate for sustainable food supply chains that respect migrant workers' rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration. Our food system has a major impact on climate change and the causes of migration (poverty, hunger, etc.). To ensure a sustainable change in the attitudes and behaviour of more than 30 million young Europeans, we will start by analysing food consumption, highlighting the global links between the issues and making it clear that we all have a leading role to play in promoting a fairer, more dignified and more inclusive world. One [več ...]

21. 10. 2022|

Moja revolucija 4.0 – refleksije za današnjo mladino

V okviru projekta se bo v letu 2021 in 2022 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest, sodelovali bodo na lmadinskih aktivnostih in podnebni mobilizaciji na Dunaju in v Ljubljani, potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo revolucionarnih gibanj mladih v preteklem stoletju pa vse do danes. Pogovor bo tekel tudi o procesih družbenih [več ...]

21. 4. 2022|

ClimACT

ClimACT: spopadanje s prepletenimi vprašanji podnebnih sprememb, razvoja in enakosti spolov Ozaveščenost o podnebnih spremembah je v Sloveniji relativno dobra, slabše pa je razumevanje prepletenosti okoljske krize z družbenimi vprašanji. Projekt je prednostno namenjen mobilizaciji in aktivaciji mladih, ki se pri nas združujejo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost, glede ukrepanja na področju podnebnih sprememb in družbene pravičnosti, ki pomembno krojijo njihovo sedanjost in bodočnost. Med drugim se bomo posvetili tudi prepletu podnebne krize in enakosti spolov, ki je pri nas večinoma spregledano področje. V letu 2022 nas v Sloveniji čakajo kar troje volitev. Čeprav je podnebni aktivizem v zadnjih [več ...]

25. 1. 2022|

Evropske dobavne verige in deforestacija

Opis projekta: kampanja za zmanjšanje vpliva evropskih dobavnih verig na deforestacijo Jeseni 2021 naj bi Evropska komisija objavila predlog zakonodaje s ciljem omejevanja vpliva potrošnje v Evropi na krčenje gozdov po svetu. Javni interes je močan, kar je pokazal tudi odziv na javno posvetovanje Evropske Komisije. Kar 1.2 milijona ljudi je zahtevalo zakonodajo, ki nalaga podjetjem, ki prodajajo izdelke v Evropi, da izvajajo obvezno dolžno skrbnost in s tem zagotovijo, da njihovi izdelki ne povzročajo uničevanje gozdov. Zelo verjetno je, da bomo zakonodajo dobili. V naslednjem letu pa imamo priložnost, da zagotovimo, da bo zakonodaja ambiciozna in pokriva tudi [več ...]

27. 7. 2021|

Our Food. Our Future

#GoEAThical: Evropska mladina se zavzema za trajnostne verige preskrbe s hrano, ki spoštujejo pravice delavcev migrantov in zmanjšujejo podnebne spremembe, lakoto in revščino kot ključne gonilne sile migracij. Naš prehrambeni sistem močno vpliva na podnebne spremembe in vzroke migracij (revščina, lakota itd.). Da bi zagotovili trajnostno spremembo odnosa in vedenja več kot 30 milijonov mladih Evropejcev, bomo najprej začeli z analizo potrošnje hrane ter poudarili globalne povezave med vprašanji in jasno pokazali, da imamo vsi vodilno vlogo pri spodbujanju do pravičnejšega, bolj dostojanstvenega in bolj vključujočega sveta. Naši cilji Eden glavnih ciljev projekta Our Food. Our Future - We [več ...]

22. 10. 2020|

Obleka naredi človeka

Obleka naredi človeka: Slovenija z manj odpadnih oblačil Cilji projekta: Preko raziskave pridobiti čim bolj natančne podatke o stanju na področju oblačil v Sloveniji. Skušali bomo ugotoviti  koliko oblačil pride v Slovenijo in kaj se z njimi zgodi. Zanima nas kako dolgo življenjsko dobo imajo in koliko jih vsako leto konča kot odpadek. Z ozaveščevalnimi aktivnostmi želimo doseči še večjo ozaveščenost potrošnikov o problematiki oblačil z vidika prekomerne potrošnje ter oblačilnih odpadkov. To pa z namenom, da bi začeli spreminjati svoje navade - spreminjanje iz potrošnikov v uporabnike - in spodbujanje k aktivnemu državljanstvu. Preko zagovorniških aktivnosti želimo odločevalcem predstaviti [več ...]

4. 9. 2020|

Moja revolucija 3.0 – refleksije za današnjo mladino

V okviru projekta se bo v letu 2019 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, razvili bodo mladinski manifest, oblikovanje revolucionarne ture, več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah. Delavnice se bodo začele s predstavitvijo revolucionarnih gibanj mladih v preteklem stoletju pa vse do danes. Pogovor bo tekel tudi o revolucijah, ki so se odvijale po svetu (arabska pomlad in podobno). Ob tem se bomo osredotočali na zahteve, ki so jih imeli mladi v revolucionarnih gibanjih. Oblikovali bomo revolucionarne [več ...]

19. 2. 2020|

Future of Europe 2

Projekt se osredtoča na pomen politične participacije mladih - s posebnim poudarkom na prihajajočih EU volitvah. Prizadeva si za nadaljnje povezovanje, izobraževanje in aktiviranje slovenske mladine in širše javnosti glede vprašanja podnebne pravičnosti. S tem namenom so projektne aktivnosti osredotočene predvsem na gibanje Mladi za podnebno pravičnost. Aktivnosti obsegajo: vzpostavitev bralnega krožka na temo podnebne pravičnosti, organizacija participativnih dogodkov v lokalnih skupnostih, izobraževlni dogodki o podnebni pravičnosti, predavanja o pomenu participacije in podnebni pravičnosti na osnovnih in srednjih šolah V okviru projekta smo sodelovali z Mladi za podnebno pravičnost. Projekt sofinancira Friends of the Earth Europe Trajanje: februar 2019 – [več ...]

28. 10. 2019|

Life Unify

Cilj projekta LIFE UNIFY – Bringing the EU together on climate action je pripomoči k pravočasnemu in učinkovitemu prehodu v nizkoogljično družbo in gospodarstvo preko treh ključnih javno-političnih procesov: dolgoročnih podnebnih strategij na državni in EU ravni, nacionalnih energetsko podnebnih načrtov ter programiranja EU sredstev. Spletna stran projekta: https://unify.caneurope.org/ Focus v okviru projekta izvaja oz. sodeluje pri izvajanju naslednjih aktivnosti: vzpostavitev podporne deležniške projektne skupine razvoj kvalitativnega in kvantitativnega orodja za spremljanje izvajanja nacionalnega energetsko podnebnega načrta spremljanje in analiza izvajanja nacionalnega energetsko podnebnega načrta podpora občinam pri razvoju in izboljšanju regionalnih energetsko-podnebnih načrtov vplivanje na programiranje sredstev EU z [več ...]

28. 10. 2019|

Future of Europe 1

Cilj projekta je spodbujanje aktivnega državljanstva in udeležbe na volitvah v Evropski parlament spomladi 2019 in promocija trajnostne vizije Evrope skozi Manifest za trajnostno Evropo ter promocijo novih razumevanj razvoja, kot je odrast, med mladimi in širšo javnostjo. Aktivnosti obsegajo: spletne aktivnosti in spletna razprava preko družbenih medijev in kratkih filmčkov, serija razprav s predstavitvijo slovenskega prevoda knjige Odrast: besednjak za novo dobo, kuharski natečaj PraviLNO pečeno (Baking Europe) ter Fair trade piknik. V okviru projekta smo sodelovali z Umanotero. Projekt sofinancira Friends of the Earth Europe Trajanje: februar 2019 – maj 2019 Kontakt: [email protected]

22. 10. 2019|

EmpowerMed

Projekt EmpowerMed - Empowering women to take action against energy poverty in the Mediterranean naslavlja izziv energetske revščine v Sredozemlju, še posebej pa se osredotoča na vključevanje in opolnomočenje žensk. V sredozemskih državah se obalna območja soočajo s številnimi posebnimi izzivi na področju energetske revščine, povezanimi predvsem s toplotnim udobjem stanovanj. Stavbe so komaj izolirane, pogosto sploh nimajo ogrevalnih sistemov, ali pa so zelo neučinkoviti. Komponenta hlajenja predstavlja v teh področjih pomemben element energetske revščine. Energetska revščina nesorazmerno prizadene ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske, vendar pa so ženske obenem močan agent v boju proti energetski revščini. Čeprav [več ...]

26. 9. 2019|

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Namen projekta "Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah" je priprava celovitega koncepta spodbujanja trajnostnih načinov prihoda v vrtce in osnovno šolo za otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, vodstva šol in vrtcev ter zaposlene na občinah z namenom spreminjanja potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo in vrtec. Projekt vključuje izvedbo igre Beli zajček v vrtcih in igre Kokoška Rozi v šolah, prišravo gradiv za učitelje in starše ter priročnikov za strokovne sodelavce, analizo načinov prihoda otrok v vrtec/šolo, enostavne kartografske prikaze problematičnih odsekov na cesti ter evalvacijo učinkov obeh iger. Projekt bo izveden v sklopu javnega [več ...]

6. 9. 2019|

Moja revolucija: 1968 – refleksije za današnjo mladino

V okviru projekta se bo v letu 2019 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, razvili bodo mladinski manifest, oblikovanje revolucionarne ture, več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah. Delavnice se bodo začele s predstavitvijo dogajanja v letu 1968. Pogovor bo tekel tudi o kasnejših revolucijah, ki so se odvijale drugod (arabska pomlad in podobno). Ob tem se bomo osredotočali na zahteve, ki so jih imeli mladi v revolucionarnih gibanjih. Oblikovali bomo revolucionarne ture po Bolonji, Dunaju, Krakovu in [več ...]

25. 2. 2019|

InventAir

InventAir: Inventarji energetske revščine za podporo politikam čistega zraka v vzhodnoevropskih državah (Inventories of the energy poverty to support clean air policies in the Eastern European countries) Spletna stran projekta Namen: Cilj projekta InventAir je raziskati številne okoljske in podnebne vplive energetske revščine s poudarkom na razvoju in izvajanju energetske revščine in politik onesnaženosti zraka v vzhodnoevropskih državah. Čeprav se tema energetske revščine hitro širi po vsej EU, ima posebna posebnost v vzhodni Evropi: gospodinjstva z nizkimi dohodki si ne morejo privoščiti, da bi spremenili staro neučinkovito ogrevalno opremo ali nadomestili slaba kakovost ogrevanja, zaradi česar so glavni sezonski vir onesnaževanja [več ...]

17. 1. 2019|

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018

Mednarodna poletno šolo politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji Kdaj: 3. – 7. september 2018 Kje: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana Spletna stran poletne šole: https://www.politicalecology-ljubljana.si   Mednarodna poletna šola politične ekologije je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Razkorak med okoljskimi in ekološkimi vprašanji, ki si jih postavljamo, in potrebo po premislekih in iskanju odgovorov zanje, je enormen. Rešitve, ki se ponujajo, pa so potrebne temeljite [več ...]

5. 6. 2018|

Slovenski glas za finančno pravičnost

Trenutno svetovni finančni sistem povečuje neenakost, pogosto ne ustvarja dostojnih delovnih mest, ogroža človekove pravice, uničuje okolje in ustvarja dolžniške krize. Eden od virov vseh teh težav je to, da finančne institucije ne poslujejo v interesu večine ljudi po vsem svetu. Zato potrebujemo finančni sistem, ki deluje za vse in je demokratično nadzorovan. Edini način za preusmeritev te situacije je dati ljudem večjo moč. Z obveščanjem, povezovanjem in krepitvijo aktivnega gibanja ljudi pomagamo uravnotežiti moč. Cilj projekta 'Slovenski glas za finančno pravičnost' je prispevati k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) z ozaveščanjem, gradnjo zmogljivosti slovenske civilne družbe in mobilizacijo slovenskih [več ...]

29. 5. 2018|

IDEA

Innovative Direction in Energy Advising Inovativna smer energetskega svetovanja Spletna stran projekta Namen projekta IDEA (Innovative Direction in Energy Advising) je razvoj inovativnih pristopov na področju izobraževanja o energetski revščini. Glavni cilj je izboljšanje obstoječih in razvoj novih inovativnih izobraževalnih metod in gradiva za usposabljanje odraslih o tematiki energetske revščine. Projektni konzorcij vključuje organizacije, ki imajo izkušnje na področju obravnavane tematike in pristopov ter so strateško pozicionirani v najbolj ranljivi evropski regiji glede energetske revščine: v Bolgariji, Cipru, na Hrvaškem in v Sloveniji.   Konferenca Energetska revščina: rešitve na praktični in strukturni ravni (sreda, 2. oktober 2019 ob 9h; Slovenski [več ...]

26. 3. 2018|

ENGAGER

Evropska energetska revščina: sooblikovanje agende in inovacije v znanju (European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation - ENGAGER) je raziskovalna mreža, ki se financira prek sheme evropskega sodelovanja v znanosti in tehnologiji (COST). Cilj mreže je razviti in širiti mednarodno skupnost raziskovalcev in praktikov, ki se osredotočajo na boj proti energetski revščini. Energetska revščina se ponavadi kaže v nezmožnosti dostopa do energetskih storitev, ki so materialno in socialno potrebne. Projekt ENGAGER bo potekal do decembra leta 2022. Mreža vključuje več kot 60 predstavnikov, med drugim univerz, raziskovalnih inštitutov, vlad, podjetij, skupin za zagovorništvo in možganskih tankov iz vsaj 30 [več ...]

12. 3. 2018|

Partnerstvo za okolje in zdravje

Focus sodeluje v mreži Partnerstvo za okolje in zdravje (POZ), ki jo vodi Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR). V mreži sodelujejo še Zveza študentov medicine Slovenije, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj ter skupine strokovnjakov iz Agencije RS za okolje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Partnerstvo si prizadeva za opolnomočenje splošne javnosti, še posebej pa mladih, na področju okolja in zdravja ter za dvig ozaveščenosti o vplivih onesnaženega okolja na zdravje. Glavni cilj POZ v letih 2017-19 je ozavestiti in vključiti mlade v starosti od 15 do 29 let v proces [več ...]

12. 3. 2018|

Trajnostno. Lokalno. Globalno.

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in bo trajal do oktobra 2020, ozavešča različne kroge javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri tem. Konzorcij, v katerega je združenih 20 nevladnih organizacij, bo ozaveščevalne in zagovorniške aktivnosti izvedel z inovativnimi pristopi (npr. sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja in Tednu globalnega učenja, priprava gradiv in Moodle e-delavnic za izobraževalce, izvedba geolov aktivnosti)   in na kreativen način (Instagram kampanja, blogi, Slogopis), vse z namenom naslavljanja [več ...]

1. 3. 2018|

Moja revolucija: 1917/18 – Refleksije za današnjo mladino

Pomembni utrinki projekta: Predaja mladinskega manifesta v evropskem parlamentu Ugotovitve iz okrogle mize z mladinskimi delavci Izdelki mladih: Video: Dobre novice iz sveta Video: Moja revolucija Gledališka predstava Moja revolucija. Strip Spola nista samo dva. Strip o okolju. Strip Dva svetova? Projekt se je zaključil februarja 2019. V okviru projekta se bo v letu 2018 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, razvili bodo mladinski manifest, več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah. Delavnice se bodo začele s predstavitvijo dogajanja v letih 1917/18 (revolucije v [več ...]

4. 1. 2018|

Financiranje za razvoj

Vseevropska kampanja za usklajenost evropskih investicij v državah v razvoju z evropskimi in globalnimi razvojnimi cilji Focus je v letu 2015 pričel z izvajanjem projekta Financiranje za razvoj. Projekt želi prebivalke in prebivalce EU spodbuditi k delovanju in odpirati razpravo z odločevalci, da bi tako zagotovili usklajenost evropskih zasebnih in javnih investicij v državah v razvoju z evropskimi in svetovnimi cilji za izkoreninjenje revščine, trajnosten razvoj, podnebno ukrepanje in spoštovanje človekovih pravic.   Prispevke o projektu Financiranje za razvoj si lahko ogledate tukaj: [av_button label='Financiranje za razvoj' link='manually,http://focus.si/tag/financiranje-za-razvoj/' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue832' font='entypo-fontello' color='silver' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff']   Specifični cilji [več ...]

18. 12. 2017|

Supply Cha!nge

Spletna stran: supplychainge.org Skupina 29 nevladnih organizacij iz Evrope in globalnega Juga smo z januarjem 2015 začela izvajati projekt Supply Cha!nge – za pravične trgovske verige. S skupnimi močmi si prizadevamo najti rešitve za naraščajoče onesnaženje okolja in slabe delovne razmere vzdolž globalne oskrbovalne verige prehrambenih izdelkov lastnih trgovskih znamk v evropskih supermarketih.   Prispevke o projektu Supply Cha!nge si lahko ogledate tukaj: [av_button label='Supply Chainge' link='manually,http://focus.si/tag/supply-chainge/' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue832' font='entypo-fontello' color='silver' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff']   Začetek: Januar 2015 Zaključek: December 2017 Kontakt: [email protected] Sofinancirano s strani Evropske komisije in ministrstva RS za zunanje zadeve. Vsebina spletne strani je v [več ...]

17. 12. 2017|